TMMAF & AMATEUR & PRO KURALLARI


                                                                                                                             


  MMA FEDERASYONU

Amatör MMA Müsabaka Talimatı

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı; amatör MMA müsabakalarının MMA Federasyonu ile GAMMA kurallarına ve talimatlarına uygun olarak yurt düzeyine yayılması, uluslararası müsabakalarda başarılar elde edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.        

Kapsam
Madde 2- Bu Talimat, MMA Federasyonu ile bağlı bulunduğu GAMMA kurallarına uygun olarak yurt içi ve dışında Federasyonun izniyle düzenlenecek resmi ya da özel MMA müsabakalarına katılacak antrenör, sporcu, hakem, idareci ve diğer görevlileri kapsar.


Dayanak
Madde 3- MMA Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Federasyon                             :MMA Federasyonunu,
Başkan                                    :MMA Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu                     :MMA Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Hakem                                    :MMA Hakemini,

Antrenör                                 :MMA Antrenörünü,

İl Temsilcisi                            :Federasyon İl Temsilcisini,

Sporcu                                    :Lisanslı MMA Sporcusunu,

GAMMA                               :Global Assocıatıon of Mixed Martial Arts Federasyonu Birliğini
                                                 ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

 Müsabaka Çeşitleri

Madde 5- MMA müsabakaları resmi ve özel olmak üzere iki türde yapılır;

         Resmi müsabakalar; Yıllık faaliyet programında yer alan Federasyonun düzenlediği müsabakalardır.

          Özel müsabakalar; Resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır. Özel müsabakalar izne tabidir. Her türlü televizyon ve basın yayın hakları federasyona aittir.  Özel müsabaka yapmak isteyen kurum, kuruluş veya kişiler Federasyondan izin almak zorundadır. İzin verilen müsabakaların sonuçları, müsabakaları düzenleyenler tarafından organizasyon günü veya en geç organizasyondan sonra 3 (üç) iş günü içinde Federasyona göndereceklerdir.

 

Müsabaka Usulleri
Madde 6- Resmi ve özel müsabakalar ferdi ve takım müsabakaları olmak üzere iki şekilde eleme veya pul sistem usulü ile ağırlık esasına göre yapılır. Her sporcu kendi sıkletindeki rakiplerle karşılaşır. Her sıklette sporcular başarı durumlarına göre 1 inci ve 3 üncülük arasında ödüllendirilir.

 

 Müsabaka Yönetimi

Madde 7- Müsabakalarda görev yapacak kurul ve diğer görevliler şunlardır;
a) Müsabaka Tertip Kurulu; Federasyonca düzenlenen müsabakalarda; Federasyon temsilcisi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve müsabakanın yapıldığı ilin il temsilcisinden oluşur.

b) İl Tertip Kurulu; il faaliyetlerinin düzenlenmesi için illerde il temsilcisinin başkanlığında üç kişilik kurul oluşur. Ancak, il hakem kurulunun olduğu yerde il temsilcisinin başkanlığında il hakem kurulu aynı zamanda tertip kurulu görevini de üstlenir.

c)Tesis amiri, salon amiri ve yardımcılarının görevleri şunlardır;
1)Salondaki disiplini ve güvenliği sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,
2)Salonun tertibinden, ışık ve ses yayın cihazlarını işler hale getirmek.
d)Gözlemci ve temsilcinin görevleri şunlardır;
1)Organizasyonla ilgili görüşlerini Federasyona rapor etmek,
2)Müsabakada meydana gelen olumsuzlukları giderecek girişimlerde bulunmak.
e)Antrenör ve antrenör yardımcısı;
Her sporcunun, antrenör veya antrenör yardımcısı olabilir. Bu kişilerin antrenör belgesine sahip olmaları gerekir. Hak talep edebilmesi için yıllık vizesine sahip olması gerekmektedir. Her sporcunun köşesinde bir antrenör ve bir antrenör yardımcısı bulunmalıdır. Ancak octagon içerisine yalnız antrenörü girebilir. Müsabaka esnasında octagon içinde bulunamaz. Oturarak müsabakayı izler. Antrenör ve yardımcısı sporcu için havlu, su bulundurur. Antrenör, orta hakemin haricinde sporcunun zor durumda olduğuna kanaat getirirse octagona havlu atarak müsabakayı bitirebilir. Antrenör tarafından atılan havlu orta hakemin görebileceği şekilde olmalıdır.
Müsabaka esnasında antrenör ve yardımcısı sporcularına sözlü müdahalede bulunamaz. Bu durumda orta hakem antrenörü ikaz eder, gerekirse müsabakadan uzaklaştırır. Müsabakadan uzaklaşan antrenör, o müsabakada görev alamaz. Ancak, diğer müsabakada görev alabilir. ikinci kez uzaklaştırılan antrenör ve yardımcısı, o turnuva boyunca görev alamaz. Antrenör, sporcuyu hazırlar. Kategorisine göre kaskının, MMA eldiveninin, dişliğin, kaval kemiği koruyucusu, kogi ve gerekli maç kıyafetlerinin köşe rengine göre sporcusuna uygun olup olmadığını kontrol eder.
Antrenörün davranışlarından dolayı sporcusuna ceza verilebileceği gibi takımı da diskalifiye edilebilir.

 

Raporların Verilmesi

Madde 8- MMA müsabakasında, müsabaka ile ilgili kayıtlar bir dosya halinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı veya yetkili sunduğu kişi tarafından derlenir.

 Bu dosyada;
a) Müsabakaya iştirak eden sporcu, idareci isim listesi ve kura cetveli,
b) Muayene ve tartı kâğıtları,
c) Hakem görev dağılım listesi,
d) Hakem puan kâğıtları,
e) Müsabaka raporu bulunur. Dosya, federasyonca düzenlenen müsabakalarda Merkez Hakem Kurulu Başkanı tarafından veya yetkili sunduğu kişi tarafından doğrudan Federasyona, iller ve diğer kuruluşlarca tertiplenen özel müsabakalarda ise, İl Hakem Kurulu Başkanı veya yetkili sunduğu kişi tarafından hazırlanan rapor ile birlikte Federasyona  yedi gün içerisinde gönderilir.


Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar
Madde 9- Ulusal müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C vatandaşı olmak.
b) Kategoriler, yaş grubuna dahil edilmiş ve MMA ’da mevcut ağırlıklı sıkletlerden birine erişmiş olmak,
c) O yıl için lisans, level ve amatör kimlik kartının vizesini yaptırmış olmak,
d) Müsabaka tarihinde, müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,
e) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda, Federasyon tarafından tespit edilecek level derecesine sahip olmak,
f) Müsabakaya giriş için belirlenen level derecesini gösterir lisansını beyan etmek.

g) O yılın vizeli Kick Boks Lisansını beyan etmek.

 

Tartı

Madde 10- Sporcuların tartı şekli GAMMA ve Federasyon’un öngördüğü kurallara tabidir. Sporcular tartıya girmeden önce kafile listesi ile doktor kontrolünden geçip kontrol kartını onaylattıktan sonra tartıya girmek için Federasyon tarafından düzenlenen lisans evrakı ile başvuruda bulunurlar. Tartıya katılacak sporcular için tartı işlemi üst kısmı çıplak alt kısmında mma şortu olacak şekilde yapılır. Sporcuların tartı hakkı MMA Elit, MMA Full branşların da üç, MMA Lıght, MMA Grapplıng branşlarda ikidir. Ancak bir sporcu kendi kilosuna erişmemişse diskalifiye edilir. Tartı günü ve saati Federasyon tarafından belirlenir.

 

Kura Çekimi

Madde 11- Kuralar; doktor kontrolü, evrak kontrolü, vücut kontrolü ve tartıdan sonra çekilir. Kura eşleştirmeleri Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu, il müsabakalarında ise; İl Hakem Kurulu ile tartı hakemleri ve Federasyon temsilcisi tarafından, idareci ve antrenörlerin huzurunda veya yoğunluğa göre hakem odasında federasyonun kura sisteminde yapılır. Dörtten fazla sporcunun bulunduğu kilolarda, ikinci turda sporcuların adedini 4, 8, 16 ve 32'ye indirmek için birinci turda tur atlamak maksadıyla kâfi sayıda kura çekilir. Bütün sporcular en az bir müsabaka yaptıktan sonra, ikinci müsabakayı yapar. Birinci turda tur atlayan sporcular, ikinci turda ilk olarak müsabaka yaparlar. Tur atlayanların sayısı tek ise, son olarak tur atlayan sporcunun ikinci turdaki rakibi, birinci turdaki ilk müsabakanın galibi olur. Tur atlayanların sayısı çift ise, tur atlayan sporcular ikinci tur atladıkları sıra ile ilk müsabakalarını yaparlar. Kura çekiminde bilgisayar programı kullanılacağı gibi, elle kura topu, rakam yazılı kâğıt çekme şeklinde de olabilir.

 

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 12- MMA müsabakasına katılacak kulüplerin MMA Federasyonuna veya il temsilcilerine bilgi vermeleri ve kafile listelerini iletmeleri gerekmektedir. İlinde MMA dalında kulübü bulunmayan sporcuların müsabakalara katılma şartları Federasyonca belirlenir.

 

Yurt Dışından Gelecek Sporcular

Madde 13 - Türk vatandaşı olup, yurt dışında bulunan sporcular, ülkemizde organize edilecek müsabakalara ve milli takım seçmelerine Federasyondan izin almak kaydıyla katılabilirler.

 

İzin Almada Takip Edilecek ve Uygulanacak Esaslar

Madde 14- Özel müsabakalarda izin alma koşulları şunlardır;

a)      GAMMA veya bağlı kuruluşları tarafından düzenlenen özel müsabakalara izin verilebilir.

b)      Dış ülkelerle yapılacak özel müsabakalara izin için; gelecek kafiledekilerin isim listesi ile birlikte müsabakadan 15 (on beş ) gün önce Federasyona müracaat edilir.

c)      Taraflarca yapılan anlaşmalar ile mali hususları kapsayan sözleşmelerin asılları veya noter tasdikli suretleri müsabaka tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Federasyona teslim edilir. Müsabakalar için Federasyon, gözlemci ve hakem görevlendirir. Bu takdirde görevlendirilenlerin masrafları organizatör tarafından Federasyonun belirlediği ücrete göre ödenir.

d)      Yurt içi veya yurt dışında yabancılarla yapılacak müsabakalarda; görevlendirilecek idareci, hakem ve sporcular Federasyonun onayı ile seçilir.

e)      Yabancılarla yapılacak her türlü müsabakalarda kafileye, Federasyon tarafından bir gözlemci görevlendirilir. Görevlendirilen bu kişinin tüm masrafları müsabakayı düzenleyen organizatör tarafından karşılanır.

f)       Yabancılarla yapılacak müsabakalarda, müsabakayı yapacak il, kulüp veya kuruluşun seçilen sporcuları, müsabaka davetine uymak zorundadır. Yapılacak resmi müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların sakatlanmalarının önlenmesi için özel müsabakalara katılmalarına Federasyon izin vermeyebilir.

 

Müsabaka Sonuçlarının Tescili

Madde 15- Resmi ve özel müsabakaların sonucu, düzenleyen mercilerce Federasyona bildirilir. Müsabaka sonuçları, Federasyon tarafından tasdik edilmediği sürece geçerli sayılmaz. Tescil edilen müsabakalar ve sonuçları 5 yıl süre ile saklanır. İl faaliyetleri, Federasyon faaliyetleri de Federasyonca sistemde kayıt edilir.

 

Usule Aykırı İtirazlar

Madde 16- Sporcuların kendi inisiyatifiyle ya da antrenörlerin kararı doğrultusunda octagona oturarak veya saldırgan bir tutum sergilemesi müsabakanın ilerleyişini engellemeleri gibi kararlara karşı usule aykırı itirazlar ya da ihtilaflar, doğrudan Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Böylesi davranışların sonucunda aynı disiplin dalında yarışan takımın tamamı yarışmadan diskalifiye edilir. İtiraz yazılı dilekçe şeklinde teslim edilir. Yukarıda bahsi geçen davranışlar söz konusu olduğunda itiraz dilekçesi sunulamaz.

 

Usule Uygun İtiraz

Madde 17- Bir takım verilen bir karara itiraz etmek istediğinde bu itiraz, müsabakadan sonra 15 dakika içinde yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna sunulmalıdır. Yazılı itiraz sorunu açıkça dile getirmelidir. İtiraz değerlendirilerek hemen sonuçlandırılır. Federasyonun itiraz ücreti açıktan ödenmelidir. İtiraz yerinde bulunursa bu ücret iade edilecektir.

 

MMA Branşları

Madde 18- MMA 4 branşta yapılır.

Bunlar; MMA Elit, MMA Full, MMA Light ve MMA Grapplıng branşlarıdır.

 
MMA ELİT; Müsabıkın bütün tekniklerin yerde ve ayakta tam güç kullanılarak uygulanabildiği MMA müsabaka türüdür. MMA Elit müsabakaları yerde ve ayakta vuruş teknikleri içerir. Yerde müsaade edilen vuruş teknikleri ile birlikte boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tekniklere izin verilir. Ayakta ise müsaade edilen atışlar, dalışlar, güreş tarzı mücadeleler ile vuruş tekniklerine izin verilir.  Kurallara uygun teknik ve hızla en çok skor puanını elde etmek, tapout, submission veya etkisiz hale getirmeye çalışılan bir müsabaka dalıdır. Bu müsabaka dalında etkililik önemlidir. MMA Elit dalının ana özellikleri yerde ve ayakta vuruş olması, teknik ve hızdır. MMA Elit müsabakasında vuruşlar sert ve iyi kontrol edilebilir bir şekilde gerçekleştirilmelidir. El ve ayak tekniklerinin sporcu açısından eşit derecede önem taşıdığı bir teknik daldır. Yer Teknikleri- yumruklar ve tekmeler sıkı bir biçimde kontrol edilir. Her geçerli puanda diğer bir ifadeyle;  elin veya ayağın kurallara uygun kısmıyla müsaade edilen hedeflere uygun tekniklerle vurulmasında puan verilir, maç bitiminde orta hakem sporcunun tekniği ile maç bitmedi ise 3 yan hakem ile puanlama çizelgesine bakarak kazananın kolunu kaldırır.


 Branşındaki Müsabaka Alanın Özellikleri

Madde 19-Müsabaka alanı octagondadır.

Müsabakalarda alan boyutları en az 6 x 6 x6 metre,  en fazla 10 x 10 x10 metredir.

Octagonun bulunmadığı durumlarda müsabaka 5 ipli ringde de yapılabilir. En alttaki iki halat arasında güvenlik teli veya filesi olmalıdır.

 

Kullanılan Kıyafet ve Koruyucu Malzemeler

Madde 20-Koruyucu malzemeler; dişlik, göğüs koruyucusu (bayanlar için isteğe bağlı), MMA eldivenleri, kogiden ibarettir. Bandaj zorunlu değildir.

Müsabıkların kıyafetleri, erkekler için köşe rengine göre MMA Şort, kadınlar için köşe rengine göre MMA Rasguard MMA Şorttan ibarettir.

MMA Elit eldivenlerinde başparmağı koruyacak şekilde parmakların ilk yarısını örten avuç içi açık veya el açık eldivenlerin kullanılması zorunludur. Eldivenler eli açıp kapamaya olanak tanıyacak şekilde olmalıdır. Eldivenler yumruğun ön ve üst kısımlarındaki eklem yerleri ile avuç kenarlarını kaplamalı, bileğin en az 5 cm üstüne kadar çıkmalıdır. Eldivenler gerçek veya suni deri kaplı yumuşak ve yoğun sentetik kauçuk köpük malzemeden yapılmalıdır. Eldivenler müsabıkın eline kendinden yapışmalı bir sistemle geçirilmeli ve bilekten ayarlamalı bir şeritle sabitlenmelidir. Eldivenlerin takılması için metal veya plastik toka ya da kayışlara izin verilmez. Ayrıca her tür kendinden yapışmalı sisteme de izin verilmez yalnızca Federasyonun uygun gördüğü bant şeritlere izin verilir ve bu şeritler de yalnızca eldivenlerin bileğe sabitlenmesinde kullanılabilir. Bir eldivenin toplam ağırlığı her iki sporcu da aynı model eldivenler 6 ile en fazla 8 oz ağırlık aralığında olmalı ve Federasyonun uygun gördüğü marka ve model olmalıdır.

 

MMA Elit Branşındaki Raundlar

Madde 21- MMA Elit müsabakalarında eleme ve final müsabakaları 5 dakikadan 3  raunt dur.  Raunt araları 1 dakikadır.

Ancak katılımcıların durumlarına göre Federasyon tarafından süre ve raunt ayarlaması yapılabilir.

      Müsabıkın arkasında iki Antrenör bulunur. Octagon’un içerisine yalnız bir antrenör girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler. Her sporcu ve antrenör bu kurallara uymak zorundadır.

 

MMA Elit Branşındaki Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 22-

Büyükler; 18-35 Yaş Erkekler           : - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs - 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs  + 93,0 kg | + 205 lbs

 

Büyükler ; 18-35 Yaş Bayanlar         : - 47,6 kg | - 105 lbs - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs  - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs + 72,6 kg | +160 lbs

 

Yukarda belirtilen yaşlarda ve sıkletlerde günün koşulları, tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

 

MMA Elit Branşındaki Müsaade Edilen Vuruş Bölgeleri

Madde 23-

BAŞ      : Yüz, başın yanları, alın.

GÖVDE: Ön ve yanlar,

BACAK: Üst ve alt bacak,

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

MMA Elit Branşında Müsaade Edilmeyen Vuruş Bölgeleri

Madde 24-

Başın üstü,Ense

Gövdenin arkası (sırt,omurilik),

Omuzların üstü,

Boyun; ön kısım, yanlar (boynun tamamı),

Gözle görülmeden yapılan her türlü vuruşlar, genelde kontrol edilmeyen teknikler.

      Yerde Dizle, dirsekle, elin tersi ile vuruş, kafa atarak, başparmakla ve omuzla saldırmak,

       "Dur" veya "ayrıl" komutundan sonra veya raund bittikten sonra devam etmek,

       Yüzü veya vücudu yağlamak,

 

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

MMA Elit Branşındaki Müsaade Edilen Teknikler

Madde 25

Yasal Hareketler

1.Dövüş sanatları tarzı vuruşlara (yalnızca kapalı yumruk veya çekiç yumruk), baş ve vücudun yasal bölgelerine tekmelere ve dizlere izin verilir.

2.Dövüş sanatları tarzı atışlara ve düşürmelere izin verilir.

3.Dövüş sanatları tarzı pes ettirmelere ve güreşme eylemlerine izin verilir.

4.Clinch ve grappling ‘e izin verilir. Ancak her iki sporcu da etkili bir kontrol, önemli bir vuruş, yere düşürme ya da pes ettirme girişimi olmaksızın 15 saniyeden fazla sabit kalırsa, Orta Hakem onları harekete geçirmek için sözlü olarak uyarmalıdır. Sporcular 5 saniye daha oyalanmaya devam ederse, hakem müsabakayı durdurmalı ve müsabaka alanının ortasında konumlandırarak müsabakayı yeniden başlatmalıdır.

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

MMA Elit Branşında Müsaade Edilmeyen Teknik ve Hareketler

Madde 26-

 1-Kasıtlı olarak Kafa ile vurma, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking), çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns),ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar, omurga veya başın arkasına darbe, Her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, dirsek vuruşları, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak, Güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, Küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin herhangi bir vücut boşluğuna veya herhangi bir kesiğine veya yırtılmasına bilerek parmak sokmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme, Çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek), müsabaka alanında küfür veya hakaret etmek, hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış, zil veya aradan sonra rakibe saldırmak, bir sporcunun köşesinden müdahale ederek tahrik etmek sportmenliğe aykırı davranışlar,

2- Bir müsabık, kural dışı hareketlerde bulunmaya devam eder ise orta hakem tarafından ikaz edilir ceza puanı verilir veya el ile maç esnasında uyardığı müsabıkı diskalifiye edilebilir. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye edilebileceği kendisine orta hakem tarafından bildirilecektir. 

3-Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya,  idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebilecektir.

4-Octagon-ring içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan,  hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci hemen ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi takımın tamamı da ceza kuruluna sevk edilir veya diskalifiye edilebilir.

 

MMA Elit Branşındaki Puanlar

Madde 27-

Durum

Puan

Bütün yasal ve isabetli vuruşlar

1 Puan

Yüksek atışlar (Göğüs seviyesi üzeri)

3 Puan

Atışlar (İki ayak yerden kesilerek göğüs seviyesi altı)

2 Puan

Yere İndirmeler

1 Puan

Yan İmmobilize (Yan Gard, Side Control)

2 Puan

Mount, Reverse Mount veya Back Mount

3 Puan

Alt Minikler ve Minikler için her immobilize (Gard, Control)

1 Puan

Yasadışı her hareket

-1 Ceza Puanı

(Mevcut raundun toplam puanı üzerinden düşülür)

 

Maç süresi sonunda en fazla puana sahip olan veya teknikle maçı alan müsabık galip olacaktır. Ayrıca müsabıkın müsabakaya çıkmamasından dolayı rakibi galip ilan edilir.

 

MMA Elit Branşındaki Kural İhlalleri

Madde 28-

1-Müsaade edilmeyen teknikleri kullanmak,

2-Müsabakayı engellemek,

3-Zaman kazanmak için kasıtlı teknikler kullanmak,

4-Hakem kararlarına itiraz etmek,

5-Sportmenliğe aykırı şekilde davranmak,

6-Antrenörün rahatsız edici bağırması,

7-Sakatlama durumunda antrenörün izinsiz octagona girmesi,

 

Puan Alma

Madde 29 -

Tüm müsabakalar üç (3) hakem tarafından değerlendirilecek ve puanlanacaktır.

10 Puan Zorunluluk Sistemi, bir müsabakayı puanlamanın standardı olacaktır.

10 Puan Zorunlu Puanlama Sistemine göre, nadiren eşit bir raunt (10-10) dışında, turun galibi 10 puan ve kaybedene dokuz puan veya daha az puan verilecektir.

Hakemler, etkili vuruşlar/güreş/kilitler ve boğmalar, etkili saldırganlık ve müsabaka alanının kontrolüne verilen puanlamada en fazla ağırlıkla Dövüş Sanatları tekniklerini değerlendirecektir. Etkili vuruşlar, etkili güreş, etkili kilitler ve boğmalar, etkili saldırganlık, müsabaka alanının Hâkimiyet (Dominance) kontrolü, maçta Teknik baskınlıkta (Technical Dominance) üstün olan Sürekli (Duration) baskın olan müsabık değerlendirilir.

 

Puanlama Kriterleri

Madde 30-

Her iki sporcu da raunt içerisinde herhangi bir süre boyunca yarıştıysa ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj yoksa bir tur 10-10 Raunt olarak puanlanabilir. 10-10 Raunt çok nadir bir muafiyet olmalıdır.

 Bir sporcu, bir raunt sırasında daha iyi vuruşlar yaptığı veya daha etkili güreş ve kilitler/boğmalar kullandığı durumlarda puanlama olarak bir raundu yakın bir farkla kazandığında 10-9 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca büyük bir farkla kazandığında, bu raunt 10-8 Raunt olarak puanlanabilir.

Bir sporcu, bir rauntta tamamen teknik üstünlük, hâkimiyet ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca çok çok büyük bir farkla kazandığında, 10-7 Raunt olarak puanlanabilir.

 

Maçı Durdurma ve Mola

Madde 31-Yalnızca orta hakemin maçı durdurma yetkisi vardır. Bir müsabık, sakatlanması varsa sakatlığı kontrol etmek veya koruyucu malzemelerini düzeltmek için TİME STOP komutu ile maçı durdurabilir. Time Stop komutu ile durdurulan maç sakatlık veya yanlış vuruş sebebi ile belirtilen minimum sürede tutulmalıdır. Maç aralarında sürelerin bitmesine 10 saniye kala antrenörler orta hakem tarafından dışarı alınır.

 

Sakatlanmalar

Madde 32-Müsabıklardan herhangi birinin sakatlanması durumunda müsabaka, sakatlanan müsabıkın maça devam edip edemeyeceğine ilişkin müsabakada bulunan cutman veya doktorca bir karar verilene kadar durdurulmalıdır. Cutman veya doktor octagona geldiğinde sakatlığın tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verir. Bu durumda gerekli tüm tedaviler 2 (iki) dakika içinde tamamlanmalıdır. Sakatlanma ciddi boyuttaysa ve doktor tedavisi gerektiriyorsa, doktor maçın sona ermesi gerektiğini söyleyebilir. Maçın bir sakatlanma yüzünden durdurulması gerekiyorsa hakemler, o sporcuyu Tıbbi Durdurma nedeniyle Teknik Nakavt (TKO) ile kaydedecektir.


Müsabaka Sonucu

Madde 33- Bir müsabakanın sonunda, Orta Hakem puanlama sonucuna göre verilen işaretle kazanan sporcunun elini kaldırarak kazananı ilan eder. Normal süre dolmadan biten müsabakalarda, Orta Hakem kazanan sporcunun elini işaret beklemeden kaldırabilir.

 

Ceza

Madde 34-  Orta hakem, ceza puanını vermek için önce TİME STOP ile maç süresini durdurup ceza vereceği müsabıkı yanına diğer müsabıkı beyaz köşeye göndererek, yan hakemler ve masa hakeminin göreceği şekilde müsabıka ceza puanını anlaşılır ve yüksek sesle bildirir.

 

Diskalifiye Etme

Madde 35- Diskalifiye durumunda orta hakem, müsabıkı göstererek kollarını X işareti yaparak diskalifiye edebilir.


Müsabaka Protokolü

Madde 36-

Müsabaka başlamadan önce, sporcular eşlik eden takımıyla (en fazla üç kişi) müsabaka alanının dışında özel bir noktada bekleyeceklerdir.

Müsabaka alanındaki hakem (orta hakem), tüm görevlilerin kendi konumlarında olduğunu belirledikten sonra sporcuların müsabaka alanına girmelerine izin verecektir. Müsabaka alanına girmeden önce sporcuların sağlık, kıyafet ve ekipmanları gibi benzeri hususları hakem komitesi içerisinden bir görevli tarafından denetlenir.

Hakem her iki sporcuyu birbirlerini selamlayacakları müsabaka alanının ortasına çağırır ve başlangıç ​​pozisyonlarını alır.

Hakemin “FIGHT” sözlü işaretiyle müsabaka başladıktan sonra, zaman hakemi resmi müsabaka zamanını başlatır.

Usulsüzlükler, raunt sonu veya teknik problemler olduğunda hakem “STOP” sözlü işaretiyle müsabakayı durdurur.

 

Nakavt-Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedür

Madde 37- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun octagonda kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

 

Nakavat-Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür

Madde 38- Bir sporcu müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Sporcu bilincini kaybederse yalnızca doktorun müsabaka alanında kalmasına izin verilir. Bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

             Bir sporcu, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı bitirdiyse, söz konusu sporcunun baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez. Baygınlık hali gerçekleşmemiş olsa bile baş bölgesine yoğun veya etkili darbe alındığı düşünülmesi halinde de Tutanak tutulabilir.

            Yukarıdaki madde de anlatılan durum; 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ın ardından en az 3 ay süreyle, 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun üçüncü baygınlığının veya geçirdiği    RSC-H’ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.

Yukarıdaki maddede anlatılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

Karantina dönemi sporcunun, hangi dalda olursa olsun hiçbir MMA müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı alınan yara/yaralar tamamen iyileşene kadar kesinlikle iptal edilemez.

Doktorun, sporcunun başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi önerisinde bulunması üzerine Orta Hakem tarafından müsabaka durdurulduğunda, hakemler puan kağıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu octagonun octagon amirine de gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir. Bahse konu nakavt tutanağı sporcu, varsa antrenörü, varsa birinci derece yakını ve sağlık görevlisi ile birlikte imza altına alınarak sporcu ve adı geçen kişilerce tebliğ-tebellüğ edilir.

Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde bir ara sonrasında MMA devam etmeden önce söz konusu sporcu, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almak zorundadır.

     Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

 

MMA Full

Madde 39- MMA Full müsabakaları bütün tekniklerin tam güç kullanılarak uygulanabildiği MMA müsabaka türüdür.

MMA Full müsabakaları kesinlikle yerde vuruş teknikleri içermez. Yerde sadece boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tekniklere izin verilir. Ayakta ise müsaade edilen atışlar, dalışlar, güreş tarzı mücadeleler ile vuruş tekniklerine izin verilir.

 

MMA Full Branşındaki Müsabaka Alanın Özellikleri

Madde 40- Müsabaka alanı octagondadır.

Müsabakalarda alanı boyutları en az 6 x 6 x6 metre,  en fazla 10 x 10 x10 metredir.

Octagonun bulunmadığı durumlarda müsabaka 5 ipli ringde de yapılabilir. En alttaki iki halat arasında güvenlik teli veya filesi olmalıdır.

 

MMA Full Branşında Kullanılan Kıyafetler ve Malzemeler

Madde 41-Koruyucu malzemeler, kask (gençlerde zorunlu –büyüklerde takılmamaktadır),dişlik, göğüs koruyucusu (bayanlar için isteğe bağlı), MMA eldivenleri, kogiden ibarettir. Bandaj zorunlu değildir.

Müsabıkların kıyafetleri, erkekler- kadınlar köşe rengine göre MMA Rasguard, MMA Şorttan ibarettir.

 

MMA Full Branşındaki Raundlar

Madde 42-MMA Full Gençler müsabakaları elemeler ve finaller için 2 dakikadan 3 raunt ve raunt araları 1 dakikadır.

MMA Full Büyükler müsabakaları elemeler ve finaller için 3 dakikadan 3 raunt ve raunt araları 1 dakikadır.

 

MMA Ful Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 43 -Sıkletler ve Yaş Grupları;

Büyükler ;  18-35 Yaş Erkekler         : - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs - 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs  + 93,0 kg | + 205 lbs

 

Büyükler ; 18-35 Yaş Bayanlar         : - 47,6 kg | - 105 lbs - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs  - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs + 72,6 kg | +160 lbs

 

Gençler ; 16-18 Yaş Erkekler             :  - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs - 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs  + 93,0 kg | + 205 lbs

 

Gençler; 16-18 Yaş Bayanlar             : - 47,6 kg | - 105 lbs - 52,2 kg | - 115 lbs - 56,7 kg | - 125 lbs  - 61,2 kg | - 135 lbs - 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs + 72,6 kg | +160 lbs

18 yaşından gün alan Genç sporcular büyükler müsabakalarına katılabilirler. Eğer bir müsabık 18 yaşında iken büyükler kategorisinde yarıştıysa tekrar gençler kategorisinde dövüşemez.

Yukarıda belirtilen yaşlarda ve sıkletlerde günün koşulları, tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

 

 MMA Full Müsaade Edilen Hedef Bölgeler

Madde 44-

BAŞ      : Yüz, başın yanları, alın.

GÖVDE: Ön ve yanlar,

BACAK: Üst ve alt bacak,

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

MMA Full Branşında Müsaade Edilmeyen Vuruş Bölgeleri

Madde 45-

Başın üstü, Ense

Gövdenin arkası (sırt, omurilik),

Omuzların üstü,

Boyun; ön kısım, yanlar (boynun tamamı),

Yerde vücuda vuruş yasaktır.

Gözle görülmeden yapılan her türlü vuruşlar, genelde kontrol edilmeyen teknikler.

      Yerde Dizle, dirsekle, elin tersi ile vuruş, kafa atarak, başparmakla ve omuzla saldırmak,

       "Dur" veya "ayrıl" komutundan sonra veya raund bittikten sonra devam etmek,

       Yüzü veya vücudu yağlamak,

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

 MMA Full Müsaade Edilen Teknikler - Puanlama

Madde 46- Yasal Hareketler

1.Dövüş sanatları tarzı vuruşlara (yalnızca kapalı yumruk veya çekiç yumruk), baş ve vücudun yasal bölgelerine tekmelere ve dizlere izin verilir.

2.Dövüş sanatları tarzı atışlara ve düşürmelere izin verilir.

3.Dövüş sanatları tarzı pes ettirmelere ve güreşme eylemlerine izin verilir.

4.Clinch ve grappling ‘e izin verilir. Ancak her iki sporcu da etkili bir kontrol, önemli bir vuruş, yere düşürme ya da pes ettirme girişimi olmaksızın 15 saniyeden fazla sabit kalırsa, Orta Hakem onları harekete geçirmek için sözlü olarak uyarmalıdır. Sporcular 5 saniye daha oyalanmaya devam ederse, hakem müsabakayı durdurmalı ve müsabaka alanının ortasında konumlandırarak müsabakayı yeniden başlatmalıdır

 

MMA Full Puanlar

Madde 47-

Durum

Puan

Bütün yasal ve isabetli vuruşlar

1 Puan

Yüksek atışlar (Göğüs seviyesi üzeri)

3 Puan

Atışlar (İki ayak yerden kesilerek göğüs seviyesi altı)

2 Puan

Yere İndirmeler

1 Puan

Yan İmmobilize (Yan Gard, Side Control)

2 Puan

Mount, Reverse Mount veya Back Mount

3 Puan

Alt Minikler ve Minikler için her immobilize (Gard, Control)

1 Puan

Yasadışı her hareket

-1 Ceza Puanı

(Mevcut raundun toplam puanı üzerinden düşülür)

 

 

MMA Full Cezalar

Madde 48 Orta hakem, ceza puanını vermek için önce TİME STOP ile maç süresini durdurup ceza vereceği müsabıkı yanına diğer müsabıkı beyaz köşeye göndererek, yan hakemler ve masa hakeminin göreceği şekilde müsabıka ceza puanını anlaşılır ve yüksek sesle bildirir.


Antrenör ve Antrenör Yardımcısının Müsabaka Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar

Madde 49-Antrenör ve Antrenör Yardımcıları aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır:  

 Müsabıkın arkasında iki antrenör bulunur. octagon içerisine yalnız bir antrenör girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler.

  Her bir sporcu için aşağıdaki kurallara tabi olan bir antrenör ve bir de yardımcı antrenör bulunmaktadır.

1.      Antrenör, sporcusu adına müsabakadan çekilebilir; orta hakem durdurmuyor ise  sporcunun durumu çok kötüyse octagona havlu atabilir.

2.      Maç esnasında antrenör ve yardımcısı octagonda bulunamaz. Her raund öncesi octagondan havluları, kovaları vs. kaldırmak köşenin yerini kuru bırakmak zorundadırlar.

3.      Kuralları ihlal eden bir antrenör ya da yardımcısı uyarı alabilir ya da kötü davranışlarından dolayı orta hakem tarafından sporcusu ve takımı diskalifiye edilebilir.

 

Puanlama sistemi

Madde 50-Her iki sporcu da raunt içerisinde herhangi bir süre boyunca yarıştıysa ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj yoksa bir tur 10-10 Raunt olarak puanlanabilir. 10-10 Raunt çok nadir bir muafiyet olmalıdır.

 Bir sporcu, bir raunt sırasında daha iyi vuruşlar yaptığı veya daha etkili güreş ve kilitler/boğmalar kullandığı durumlarda puanlama olarak bir raundu yakın bir farkla kazandığında 10-9 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca büyük bir farkla kazandığında, bu raunt 10-8 Raunt olarak puanlanabilir.

Bir sporcu, bir rauntta tamamen teknik üstünlük, hâkimiyet ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca çok çok büyük bir farkla kazandığında, 10-7 Raunt olarak puanlanabilir.

 

Kararlar

Madde 51 -Şu kararlar sonucunda müsabaka sona erebilir:

Puanla kazanmak;

 1. Müsabakayı, yan hakemlerinin çoğunluğu tarafından kendisine daha fazla puan verilen müsabık kazanır.
 2. Rakibin diskalifiye olmasıyla kazanmak;

Örneğin;

Rakibe uygulanan kuraldışı ve kasıtlı bir vuruşla ile üzerine saldırarak sakatlamak veya nakavt etmek,

"Stop" komutundan sonra rakibe vurarak sakatlamak,

Bir müsabıkın; hakemlere, rakibine veya antrenörüne hakaret etmek veya aşırı saldırgan davranışlarla sportmenlik dışı hareketlerde bulunmak,

Çekilme ve maça çıkmamak;

 1. Eğer bir müsabık sakatlanma veya başka bir sebep dolayısıyla müsabakaya devam edemeyeceğini  ( havlu atmak v.s) bildirmesi sonucunda rakibi galip ilan edilir.
 2. Maçın durdurulmasıyla kazanmak;
 3. Eğer bir sporcu dövüşemeyecek veya kendini koruyamayacak durumdaysa, ayrıca diğer sporcu sportif anlamda bariz bir üstünlük kurduysa maç durdurulabilir. Galibi, orta hakem belirler. Eğer maç müsabıklardan biri sakatlandığı için durdurulursa, mevcut kurallara göre bir karar verilmesi gerekir.                                                                               


 Bir Kararın Değiştirilmesi

Madde 52 - 

Resmi olarak ilan edilen bütün kararlar nihaidir ve şu durumlar dışında değiştirilemez:

 1. Puanlar hesaplanırken hata yapıldığının farkına varılırsa,
 2. Yan hakemlerden biri yanlışlık yaptığını ve müsabıkların köşelerini (puanlarını) değiştirdiğini bildirirse; Böyle bir durumda octagon sorumlusu; İllerde İl hakem kurulu, Federasyon müsabakalarında Merkez Hakem Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sonucu açıklar.
 3. İtiraz ile karar değişikliği için sporcu veya antrenör tarafından 15 dakika içinde detaylı bir dilekçe ile video kaydını sorunu açıkça dile getirerek İtiraz değerlendirilir, sonuçlandırılır. Federasyonun itiraz ücreti açıktan ödenmelidir. İtiraz yerinde bulunursa bu ücret iade edilmektedir.

 

Puanların Verilmesi

Madde 53- Her iki sporcu da raunt içerisinde herhangi bir süre boyunca yarıştıysa ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj yoksa bir tur 10-10 Raunt olarak puanlanabilir. 10-10 Raunt çok nadir bir muafiyet olmalıdır.

 Bir sporcu, bir raunt sırasında daha iyi vuruşlar yaptığı veya daha etkili güreş ve kilitler/boğmalar kullandığı durumlarda puanlama olarak bir raundu yakın bir farkla kazandığında 10-9 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca büyük bir farkla kazandığında, bu raunt 10-8 Raunt olarak puanlanabilir.

Bir sporcu, bir rauntta tamamen teknik üstünlük, hâkimiyet ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca çok çok büyük bir farkla kazandığında, 10-7 Raunt olarak puanlanabilir.

 Eğer vuruşlar zayıfsa ve kaynaklandıkları yer puan bölgeleri değilse puanlamada dikkate alınmaz.

 Kural ihlalleri konusuyla ilgili olarak yan hakem, her raund boyunca, gördüğü her kural ihlalini (orta hakemin bunları fark edip etmediğine bakılmaksızın) cezalandıramaz. Yan hakem, orta hakemi bu kural ihlali için uyarmak zorundadır. Eğer orta hakem müsabıklardan birine bir resmi uyarıda bulunursa, yan hakemler puan kâğıdının CEZA sütununa bir / işareti yazarak bunu not etmek zorundadır. Fakat bu diğer müsabık için bir eksi puan anlamına gelmez. Eğer orta hakem bir sporcuya bir eksi puan vermeye karar verirse, yan hakem aynı sporcunun raunt sonunda alacağı puanların yanındaki ilgili sütuna  "-1" yazar ve böylece raundun nihai puan hesabı için bu puanı çıkarması gerektiğini onaylamış olur.

Eğer bir maçın sonunda değerlendirme yapıldıktan sonra, her iki müsabık da aynı puana sahipse yan hakem avantajı, takdir hakkına göre bütün maçta yani üç raundu da dikkate aldığında:

 1. Daha iyi teknikleri uygulayan,
 2.  Daha iyi hücum eden,
 3. Daha iyi savunma yapan,
 4. Daha fazla graplıng yapan,
 5. Daha güçlü dövüşen,
 6. Daha iyi dayanıklılık ve direnç gösteren,

Centilmenliğe uyan davranışları gösteren müsabık lehine kullanır.

Eğer sonuç üç raunt da da aynıysa, yan hakem tercihini,  son raund daki üstünlük, daha aktif, daha fazla atış ve graplıng yapan, daha etkili vuruş ve stili, tekniği ve kondisyonu daha iyi olan müsabıktan yana kullanır.     


Kural İhlalleri

Madde 54 -Orta hakemin verdiği komutlara uymayan, kuralları ihlal eden, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan veya kurallara aykırı davranan bir müsabık orta hakemden bir ihtar veya bir uyarı alabilir veya orta hakem tarafından resmi uyarı olmaksızın diskalifiye edilebilir.

Bir orta hakem, müsabakayı durdurmadan herhangi bir anda bir sporcuya uyarı verebilir. Eğer bir sporcuyu uyarmak istiyorsa maçı durdurur ve söz konusu kural ihlalini anons eder. Üç yan hakeme, faul-ceza yapanı parmağıyla işaret ederek gösterir.

Şu hareketler faul-ceza olarak değerlendirilir;

1.      Kafa atmak, her türlü göz oyması, önkolla ve dirsekle vurmak, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking) , çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns), ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar,

2.      Rakibin sırtına, özellikle ensesine, başının arkasına vurmak, her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak,

3.      Yere uzanmak hiç dövüşmemek, güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme,

4.      Raund sırasında aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanmak, çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek)

 1. Hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış,
 2. Herhangi bir anda orta hakeme sözle ya da fiziksel olarak saldırmak veya hakaret etmek, Zil veya aradan sonra bir rakibe saldırmak.

 

Sakatlanmalar

Madde 55 -Müsabıklardan herhangi birinin sakatlanması durumunda müsabaka, sakatlanan müsabıkın maça devam edip edemeyeceğine ilişkin müsabakada bulunan cutman veya doktorca bir karar verilene kadar durdurulmalıdır. Cutman veya doktor octagona geldiğinde sakatlığın tedavi gerektirip gerektirmediğine karar verir. Bu durumda gerekli tüm tedaviler 2 (iki) dakika içinde tamamlanmalıdır. Sakatlanma ciddi boyuttaysa ve doktor tedavisi gerektiriyorsa, doktor maçın sona ermesi gerektiğini söyleyebilir. Maçın bir sakatlanma yüzünden durdurulması gerekiyorsa hakemler, o sporcuyu Tıbbi Durdurma nedeniyle Teknik Nakavt (TKO) ile kaydedecektir.

 

Nakavt-Baygınlık RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedürler

Madde 56- Eğer bir müsabık,  müsabaka sırasında sakatlanırsa bu durumu değerlendirecek tek kişi görevli doktordur. Eğer bir müsabık hala bilinçsiz haldeyse, doktorun ekstra yardıma ihtiyacı olmaması durumunda müsabaka alanında orta hakem ve sorumlu doktorun kalmasına izin verilir.

 

Nakavt, Baygınlık RSC RSC-H, Sakatlanma Durumlarında Uygulanan Prosedürler

Madde 57- Bir sporcu müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Sporcu bilincini kaybederse yalnızca doktorun müsabaka alanında kalmasına izin verilir. Bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

             Bir sporcu, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı bitirdiyse, söz konusu sporcunun baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez. Baygınlık hali gerçekleşmemiş olsa bile baş bölgesine yoğun veya etkili darbe alındığı düşünülmesi halinde de Tutanak tutulabilir.

            Yukarıdaki madde de anlatılan durum; 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ın ardından en az 3 ay süreyle, 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun üçüncü baygınlığının veya geçirdiği    RSC-H’ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.

Yukarıdaki maddede anlatılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

Karantina dönemi sporcunun, hangi dalda olursa olsun hiçbir MMA müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı alınan yara/yaralar tamamen iyileşene kadar kesinlikle iptal edilemez.

Doktorun, sporcunun başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi önerisinde bulunması üzerine Orta Hakem tarafından müsabaka durdurulduğunda, hakemler puan kağıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu octagonun octagon Amirine de gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir. Bahse konu nakavt tutanağı sporcu, varsa antrenörü, varsa birinci derece yakını ve sağlık görevlisi ile birlikte imza altına alınarak sporcu ve adı geçen kişilerce tebliğ-tebellüğ edilir.

Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde bir ara sonrasında MMA devam etmeden önce söz konusu sporcu, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almak zorundadır.

     Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

 

Genel Sakatlanma Durumlarında Uygulanan Prosedür

Madde 58-Nakavt veya RSC-H dışındaki sakatlanma durumlarında doktor minimum bir karantina süresi verebilir veya sporcunun hastanede tedavi olmasını tavsiye edebilir.

 

MMA LIGHT

Madde 59-MMA Light müsabakaları bütün tekniklerin kontrollü ve hafif olarak uygulandığı MMA müsabaka türüdür.

MMA Light müsabakaları kesinlikle yerde vuruş teknikleri içermez. Yerde sadece boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tekniklere izin verilir. Ayakta ise müsaade edilen atışlar, dalışlar, güreş tarzı mücadeleler ile vuruş tekniklerine izin verilir.

Minikler kategorisinde pes ettirme yoktur. Pes ettirmeye yönelik hareketler baştan orta Hakem tarafından durdurulup her iki sporcu da ayağa kaldırılır ve pes ettirme tekniği yapma girişiminde bulunan sporcu bundan dolayı puan kazanır.

MMA Light türünde, çok iyi kontrol edilen teknikler kullanılmalıdır. Rakibe uygulanan müsaade edilmiş bütün tekniklerin hafif ve iyi kontrol edilmesi gerekir.

 

Müsabaka Alanı

Madde 60-Müsabaka alanı octagondadır.

Müsabakalarda alanı boyutları en az 6 x 6 x6 metre,  en fazla 10 x 10 x10 metredir.

Octagonun bulunmadığı durumlarda müsabaka 5 ipli ringde de yapılabilir. En alttaki iki halat arasında güvenlik teli veya filesi olmalıdır.

 

Kıyafetler ve Koruyucu Malzemeler

Madde 61- Koruyucu malzemeler, kask, dişlik, göğüs koruyucu (bayan müsabıklar için zorunludur), MMA eldiven, kogi, kaval koruyucudan oluşmaktadır. Bandaj takma zorunluluğu yoktur. Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve alt miniklerin kıyafeti aynıdır, erkeklerde kadınlarda MMA şort ve MMA rasguard köşe rengine göre giyilir.

 

Raundlar

Madde 62- MMA Lıght müsabakalarında ;

Büyükler ve gençler elemeler ve finaller 2 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Yıldızlar elemeler ve finaller 1,5 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Alt Minik ve Minikler elemeler ve finaller 1 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

federasyon müsabaka surelerini ve raunt sayılarını günün şartlarına göre değiştirebilir.

 

Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 63- Sıkletler ve Yaş grupları;

            Büyük Erkekler 18-35 Yaş Sıkletleri :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Büyük Bayanlar 18-35 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

Genç Erkekler 16-18 Yaş Sıkletleri   : :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs-65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Genç Bayanlar 16-18 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

Yıldız Erkekler 13-15 Yaş Sıkletleri  :  31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs- 44,0 kg | - 97,0 lbs- 48,0 kg | - 105,8 lbs- 52,0 kg | - 114,6 lbs- 57,0 kg | - 125,7 lbs +57,0 kg | + 125,7 lbs

 

Yıldız Bayanlar 13-15 Yaş Sıkletleri: 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs- 44,0 kg | - 97,0 lbs- 48,0 kg | - 105,8 lbs- 52,0 kg | - 114,6 lbs- 57,0 kg | - 125,7 lbs +57,0 kg | + 125,7 lbs

 

Minik Erkekler 10-12 Yaş Sıkletleri: - 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs- 50,0 kg | - 110,2 lbs+50,0 kg | + 110,2 lbs

 

Minik Bayanlar 10-12 Yaş Sıkletleri:  - 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs- 50,0 kg | - 110,2 lbs+50,0 kg | + 110,2 lbs


Alt Minik Erkekler 7-9 Yaş Sıkletleri: - 18,0 kg | - 39,7 lbs- 21,0 kg | - 46,3 lbs- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

 

Alt Minik Bayanlar 7-9 Yaş Sıkletleri: - 18,0 kg | - 39,7 lbs- 21,0 kg | - 46,3 lbs- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

 

Yukarda belirtilen yaşlarda  ve sıkletlerde günün koşulları , tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına  göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaşlar ve  sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

 

Kurallara Uygun Hedef Bölgeler

Madde 64 –

BAŞ      : Yüz, başın yanları, alın.

GÖVDE: Ön ve yanlar,

BACAK: Üst ve alt bacak,

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

Müsaade Edilmeyen Hedef Bölgeler, Yasaklanmış Teknikler ve Davranışlar

Madde 65 -Şunları yapmak yasaktır:

1-Kasıtlı olarak Kafa ile vurma, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking), çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns),ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar, omurga veya başın arkasına darbe, Her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, dirsek vuruşları, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak, Güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, Küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin herhangi bir vücut boşluğuna veya herhangi bir kesiğine veya yırtılmasına bilerek parmak sokmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme, Çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek), müsabaka alanında küfür veya hakaret etmek, hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış, zil veya aradan sonra rakibe saldırmak, bir sporcunun köşesinden müdahale ederek tahrik etmek sportmenliğe aykırı davranışlar,

2- Bir müsabık, kural dışı hareketlerde bulunmaya devam eder ise orta hakem tarafından ikaz edilir ceza puanı verilir veya el ile maç esnasında uyardığı müsabıkı diskalifiye edilebilir. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye edilebileceği kendisine orta hakem tarafından bildirilecektir. 

3-Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya,  idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebilecektir.

4-Octagon-ring içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan,  hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci hemen ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi takımın tamamı da ceza kuruluna sevk edilir veya diskalifiye edilebilir.

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

Müsaade Edilen Teknikler -

Madde 66-

1.Dövüş sanatları tarzı vuruşlara (yalnızca kapalı yumruk veya çekiç yumruk), baş ve vücudun yasal bölgelerine tekmelere ve dizlere izin verilir.

2.Dövüş sanatları tarzı atışlara ve düşürmelere izin verilir.

3.Dövüş sanatları tarzı pes ettirmelere ve güreşme eylemlerine izin verilir.

4.Clinch ve grappling ‘e izin verilir. Ancak her iki sporcu da etkili bir kontrol, önemli bir vuruş, yere düşürme ya da pes ettirme girişimi olmaksızın 15 saniyeden fazla sabit kalırsa, Orta Hakem onları harekete geçirmek için sözlü olarak uyarmalıdır. Sporcular 5 saniye daha oyalanmaya devam ederse, hakem müsabakayı durdurmalı ve müsabaka alanının ortasında konumlandırarak müsabakayı yeniden başlatmalıdır

 

MMA Lıght Puanlar

Madde 67-

Durum

Puan

Bütün yasal ve isabetli vuruşlar

1 Puan

Yüksek atışlar (Göğüs seviyesi üzeri)

3 Puan

Atışlar (İki ayak yerden kesilerek göğüs seviyesi altı)

2 Puan

Yere İndirmeler

1 Puan

Yan İmmobilize (Yan Gard, Side Control)

2 Puan

Mount, Reverse Mount veya Back Mount

3 Puan

Alt Minikler ve Minikler için her immobilize (Gard, Control)

1 Puan

Yasadışı her hareket

-1 Ceza Puanı

(Mevcut raundun toplam puanı üzerinden düşülür)

 – Her iki sporcu da raunt içerisinde herhangi bir süre boyunca yarıştıysa ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj yoksa bir tur 10-10 Raunt olarak puanlanabilir. 10-10 Raunt çok nadir bir muafiyet olmalıdır.

 Bir sporcu, bir raunt sırasında daha iyi vuruşlar yaptığı veya daha etkili güreş ve kilitler/boğmalar kullandığı durumlarda puanlama olarak bir raundu yakın bir farkla kazandığında 10-9 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca büyük bir farkla kazandığında, bu raunt 10-8 Raunt olarak puanlanabilir.

Bir sporcu, bir rauntta tamamen teknik üstünlük, hâkimiyet ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca çok çok büyük bir farkla kazandığında, 10-7 Raunt olarak puanlanabilir.

 

Antrenör ve Antrenör Yardımcısının Müsabaka Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar

Madde 68- Antrenör ve Antrenör Yardımcıları aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır:  

 Müsabıkın arkasında iki antrenör bulunur. octagon içerisine yalnız bir antrenör girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler.

  Her bir sporcu için aşağıdaki kurallara tabi olan bir antrenör ve bir de yardımcı antrenör bulunmaktadır.

1.      Antrenör, sporcusu adına müsabakadan çekilebilir; orta hakem durdurmuyor ise sporcunun durumu çok kötüyse octagona havlu atabilir.

2.      Maç esnasında antrenör ve yardımcısı octagonda bulunamaz. Her raund öncesi octagondan havluları, kovaları vs. kaldırmak köşenin yerini kuru bırakmak zorundadırlar.

3.      Kuralları ihlal eden bir antrenör ya da yardımcısı uyarı alabilir ya da kötü davranışlarından dolayı orta hakem tarafından sporcusu ve takımı diskalifiye edilebilir.

 

Puanların Değerlendirilmesi

Madde 69- Her bir yan hakem her raundu ayrı şekilde değerlendirir. Bir raundun değerlendirilmesi şu maddelere göre yapılmalıdır;

 1. Hedefe gerçekten isabet eden yumruk tekme,
 2. Düşürme, graplıng ve immobilize,
 3. Hücumun etkililiği,
 4. Tekniklerin temiz bir şekilde uygulanması,

Üç raundun sonunda beraberlik olması durumunda her yan hakem şu noktaları göz önünde tutarak tercihini iki sporcunun birinden yana kullanmak zorundadır;

 1. Savunmanın etkililiği,
 2. Hücumların etkililiği,
 3. El ve ayak tekniklerinin dengesi,
 4. Sportif performansın yarattığı genel intiba, centilmenlik,
 5. Daha iyi direnç ve dayanıklılık,
 6. Raundların tamamındaki aktivitelik,

Yan hakemler kazananla ilgili kararlarını açıklamak için puan kartının "arka" bölümünü kullanırlar.

 

Kararlar

Madde 70 – Kararlar şu şekilde verilir;

Karar Türleri

1 Pes Ettirme (Submission-Tap Out)

Bir sporcunun bir kilit veya boğma tekniği ile maçı sonlandırmasına genel anlamda Submission denir. Bir sporcunun artık müsabakaya devam etmek istemediğini belirtmek için vücudunun bazı kısımlarını fiziksel olarak kullanarak bunu belirtmesine Tap Out denir. İstisnai olarak Alt Minikler ve Minikler kategorisinde gerçekleşecek her müsabaka türünde hiçbir şekilde Submission ve Tap Out gerçekleşmesine müsaade edilmez. Eğer Orta Hakem, bir sporcunun rakibi pes ettirecek bir tekniğe giriş yaptığını görürse, anında maçı duraklatıp tarafsız pozisyondan yeniden başlatır. Bu durumda Yan Hakemler pes ettirme tekniğini uygulama girişiminde bulunan sporcuya bir (1) puan verirler.

2 Sözlü Pes Ettirme (Verbal Tap Out)

Bir sporcu sözlü olarak veya istemli/istemsiz olarak acı veya sıkıntı içinde hakeme devam etmek istemediğini bildirdiğinde veya bağırdığında. Bir pes ettirme tekniğine yakalanırken çığlık atmak, otomatik olarak sözlü bir Tap Out'tur.

3 Teknik Pes Ettirme (Technical Submission)

Yasal bir pes ettirme eylemi, bilinç kaybı veya kırık/çıkık kemik(ler) /eklem(ler) ile sonuçlandığında teknik pes ettirme/submission olarak adlandırılır.

4 Teknik Nakavt (TKO)

A. Hakem Durdurma

Hakem, sporcu net bir/birkaç vuruş ile yere yığıldığı ve kendini akıllıca savunamadığı için müsabakayı durdurur.

• Vuruşlar Nedeniyle

• Yaralanma

• Havlu Atma

• Raunt çağrı ziline cevap vermeme

B. Tıbbi Durdurma

• Yaralanma

• Doktor görüşü

• Vücut fonksiyonlarının kontrolünün kaybı (kusma, idrar, dışkı vb.)

5 Nakavt (KO) (MMA Elit – MMA Full kategorileri için geçerlidir.)

 Hakem Durdurma

Hakem, sporcu net bir vuruş ile yere yığıldığı ve kendini akıllıca savunamadığı için müsabakayı durdurur.

• Vuruş Nedeniyle

• Yere indirme veya fırlatma etkisinden dolayı

 

6 Diskalifiye

A. Müsabaka sırasında kasıtlı bir yasal olmayan hareket nedeniyle meydana gelen bir yaralanma, müsabakayı sonlandıracak kadar şiddetliyse, yasal olmayan hareketi yapan sporcu diskalifiye edilmelidir.

B. Bir sporcu tarafından çok sayıda yasal olmayan hareketler yapıldığı değerlendirildiğinde ve/veya kurallar ve/veya hakem komutları bariz bir şekilde göz ardı edildiğinde bu sporcu diskalifiye edilebilir.

C.Orta hakem bir sporcuyu uyarmaya ya da sporcuya ceza puanı vermeye gerek görmeksizin direkt diskalifiye de edebilir.

7 Müsabaka iptali (No Contest)

Kaza sonucu yaralanma nedeniyle bir müsabaka zamanından önce durdurulduğunda ve skor kartları aracılığıyla bir karar vermek için yeterli süre tamamlanmadığında müsabaka iptali karar alınabilir.

8 Puanlama ile kararlar

A. Oybirliğiyle Karar (Unanimous Decision)

Üç Yan Hakemin de müsabakayı aynı sporcunun kazandığını beyan ettiği karar şeklidir.

B. Ayrılmış Karar (Split Decision)

İki Yan Hakemin müsabakayı bir sporcunun kazandığını, geri kalan diğer Yan Hakemin ise diğer sporcunun kazandığını beyan ettiği karar şeklidir.

C.Teknik Karar (Technical Decision)

Kazara (Kasıt olmadan) yapılan bir yasal olmayan hareketten kaynaklanan yaralanma nedeniyle bir müsabaka zamanından önce durdurulduğunda ve bir sporcu skor kartlarında önde gidiyorsa verilen karar şeklidir.

9 Beraberlik (Draw)

A. Oybirliği ile beraberlik (Unanimous Draw)

Üç Yan Hakem de müsabakayı berabere puanladığında verilen karar şeklidir.

B.Çoğunluk beraberliği (Majority Draw)

İki Yan Hakem müsabakayı berabere puanladığında verilen karar şeklidir.

C. Ayrılmış beraberlik (Split Draw)

Üç Yan Hakemin tümü farklı farklı puanlama yaptığında ve toplam puan berabere sonuçlandığında verilen karar şeklidir.

D. Teknik beraberlik (Technical Draw)

Müsabaka sırasında kasıtlı bir yasal olmayan hareket sonucu bir sakatlanma meydana geldiğinde sakatlanan sporcu müsabakaya devam edemediği halde, planlanan tüm rauntların toplam süresinin ½ artı 1 saniyesinden sonra sakatlanan sporcu durma anında skor kartlarında eşit veya gerideyse karar TEKNİK BERABERLİK olur.

 

10 Öngörülemeyen, Müsabaka Dışı Durumlar Nedeniyle Müsabaka İptali

A. Müsabakanın öngörülemeyen, müsabaka dışı koşullar nedeniyle sonuçlandırılması gereken durumlarda, planlanan tüm rauntların toplam süresinin ½ artı 1 saniyesi tamamlanmışsa müsabaka puan kartlarına gidebilir.

B. Müsabaka dışı durma, ½ +1 süresinden önce gerçekleşirse; “Müsabaka İptali” olarak değerlendirilecektir.

 

Bir Kararın Değiştirilmesi

Madde 71– Resmi olarak ilan edilen bütün kararlar nihaidir ve şu durumlar dışında değiştirilemez;

 1. Puanlar hesaplanırken hata yapıldığının farkına varılırsa,
 2. Yan hakemlerden biri yanlış yaptığını ve müsabıkların köşelerini (puanlarını) yanlışlıkla değiştirdiğini bildirirse,
 3. GAMMA ve Federasyon kuralları açık bir şekilde ihlal edilirse,

Böyle durumlarda octagon sorumlusu, Merkez Hakem Kurulu ile gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra resmi sonucu açıklar,

 

Puanların Verilmesi

Madde 72– Puan verilirken şu kurallara uyulması gerekir:

·         Tüm müsabakalar üç (3) hakem tarafından değerlendirilecek ve puanlanacaktır.

·         10 Puan Zorunluluk Sistemi, bir müsabakayı puanlamanın standardı olacaktır.

·       10 Puan Zorunlu Puanlama Sistemine göre, nadiren eşit bir raunt (10-10) dışında, turun galibi 10 puan ve kaybedene dokuz puan veya daha az puan verilecektir.

·      Hakemler, etkili vuruşlar/güreş/kilitler ve boğmalar, etkili saldırganlık ve müsabaka alanının kontrolüne verilen puanlamada en fazla ağırlıkla Dövüş Sanatları tekniklerini değerlendirecektir.

1 Etkili vuruşlar

Etkili vuruşlar, bir sporcu tarafından yapılan yasal vuruşların teknik uygulamasıyla belirlenir. Daha kesin, teknik vuruşlar, kesin olmayan vuruşlara ve daha düşük teknik uygulamaya sahip birçok vuruştan daha değerlidir.

2 Etkili güreş

Etkili güreş, başarılı olduğu değerlendirilen güreş teknikleri ve başarılı yere düşürme/atışlardan gelen etkili sonuçlarla değerlendirilir.

3 Etkili kilitler ve boğmalar

Etkili kilit ve boğma girişimleri, başarılı olduğu değerlendirilen teknikler ve potansiyel müsabakayı bitirme denemeleri ile değerlendirilir.

4 Etkili saldırganlık

Etkili saldırganlık, müsabakayı bitirmek için agresif bir şekilde girişimlerde bulunmak anlamına gelir.

 

5 Müsabaka Alanının Kontrolü

Müsabaka alanı kontrolü; müsabakanın hızını, yerini ve konumunu kimin dikte ettiğini belirleyerek değerlendirilir.

Etkili Vuruş/Güreş/Kilitler ve Boğmalar (Kriter A), etkili saldırganlık (Kriter B) ve müsabaka alanının kontrolü (Kriter C) gibi Dövüş Sanatları teknikleri hakkında değerlendirmeler yapılacaktır. Kriter A eşit olarak tartılmadıkça Kriter B ve C dikkate alınmaz.

6 Puanlama Kriterleri

 Her iki sporcu da raunt içerisinde herhangi bir süre boyunca yarıştıysa ve her iki sporcu arasında herhangi bir fark veya avantaj yoksa bir tur 10-10 Raunt olarak puanlanabilir. 10-10 Raunt çok nadir bir muafiyet olmalıdır.

 Bir sporcu, bir raunt sırasında daha iyi vuruşlar yaptığı veya daha etkili güreş ve kilitler/boğmalar kullandığı durumlarda puanlama olarak bir raundu yakın bir farkla kazandığında 10-9 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta teknik üstünlük ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca büyük bir farkla kazandığında, bu raunt 10-8 Raunt olarak puanlanabilir.

 Bir sporcu, bir rauntta tamamen teknik üstünlük, hâkimiyet ve vuruş, güreş veya kilitler/boğmalar ile raunt boyunca çok çok büyük bir farkla kazandığında, 10-7 Raunt olarak puanlanabilir.

A) Teknik baskınlık (Technical Dominance)

Hakem; bir sporcunun hareketi ile domine etmemiş olsa bile, rakibini rauntta önemli ölçüde zayıflatıp zayıflatmadığını değerlendirecektir. Teknik baskınlık; şişme, morarma, yırtılma veya kesik gibi görünür kanıtları içerir. Teknik hâkimiyet; bir sporcunun vurma, güreş ve/veya kilitler/boğmalar gibi teknikleri sonucu rakibinin enerjisinde, tekniklerinde, özgüveninde ve yeteneklerinde azalmaya yol açtığında da değerlendirilecektir. Bütün bunlar, teknik baskınlığın doğrudan bir sonucu olarak gelir. Bir sporcu vuruşlardan, atışlardan, kontrol ve/veya yetenek eksikliğinden etkilendiğinde rauntta belirleyici anlar yaratabilir ve büyük bir dikkatle değerlendirilmelidir.

B)Hakimiyet (Dominance)

MMA hücum temelli bir spor olduğundan, kaybeden sporcu sürekli olarak savunma yapmak zorunda kaldığında, açıklar gösterdiğinde hiçbir karşılık veya tepki vermediğinde, bir raundun hakimiyeti görülebilir. Güreş veya kilitler/boğmalar aşamasındaki baskınlık, güçlü düşürmeler/atışlar elde eden ve/veya potansiyel olarak müsabakayı sonlandıran pes ettirme saldırılarını gerçekleştiren sporcular tarafından görülebilir.

C)Süreklilik (Duration)

Süreklilik, bir sporcunun rakibine etkili bir şekilde saldırması, kontrol etmesi ve etkilemesi için harcadığı süre ile tanımlanır. Rakip çok az karşı saldırı imkânı sunar veya hiç sunmaz. Hakem; bir sporcunun etkin olduğu, tam kontrolü ele aldığı ve elinde tuttuğu bir raunttaki göreceli süreyi dikkatle değerlendirecektir. Bu durum hem vuruşta hem de güreşte değerlendirilebilir.

 

Kural İhlalleri

Madde 73 – -Orta hakemin verdiği komutlara uymayan, kuralları ihlal eden, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan veya kurallara aykırı davranan bir müsabık orta hakemden bir ihtar veya bir uyarı alabilir veya orta hakem tarafından resmi uyarı olmaksızın diskalifiye edilebilir.

 

Bir orta hakem, müsabakayı durdurmadan herhangi bir anda bir sporcuya uyarı verebilir. Eğer bir sporcuyu uyarmak istiyorsa maçı durdurur ve söz konusu kural ihlalini anons eder. Üç yan hakeme, faul-ceza yapanı parmağıyla işaret ederek gösterir.

 

Şu hareketler faul-ceza olarak değerlendirilir;

 1. Kafa atmak, her türlü göz oyması, önkolla ve dirsekle vurmak, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking) , çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns), ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar,
 2. Rakibin sırtına, özellikle ensesine, başının arkasına vurmak, her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak,
 3. Yere uzanmak hiç dövüşmemek, güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme,
 4. Raund sırasında aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanmak, çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek)
 5. Hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış,
 6. Herhangi bir anda orta hakeme sözle ya da fiziksel olarak saldırmak veya hakaret etmek, Zil veya aradan sonra bir rakibe saldırmak.

 

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedür

Madde 74- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun octagonda kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

 

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür

Madde 75- Bir sporcu müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Sporcu bilincini kaybederse yalnızca doktorun müsabaka alanında kalmasına izin verilir. Bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

             Bir sporcu, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı bitirdiyse, söz konusu sporcunun baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez. Baygınlık hali gerçekleşmemiş olsa bile baş bölgesine yoğun veya etkili darbe alındığı düşünülmesi halinde de Tutanak tutulabilir.

            Yukarıdaki madde de anlatılan durum; 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ın ardından en az 3 ay süreyle, 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun üçüncü baygınlığının veya geçirdiği    RSC-H’ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.

Yukarıdaki maddede anlatılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

Karantina dönemi sporcunun, hangi dalda olursa olsun hiçbir MMA müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı alınan yara/yaralar tamamen iyileşene kadar kesinlikle iptal edilemez.

Doktorun, sporcunun başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi önerisinde bulunması üzerine Orta Hakem tarafından müsabaka durdurulduğunda, hakemler puan kâğıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu octagonun octagon Amirine de gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir. Bahse konu nakavt tutanağı sporcu, varsa antrenörü, varsa birinci derece yakını ve sağlık görevlisi ile birlikte imza altına alınarak sporcu ve adı geçen kişilerce tebliğ-tebellüğ edilir.

Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde bir ara sonrasında MMA devam etmeden önce söz konusu sporcu, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almak zorundadır.

     Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

 

MMA GRAPPLING

Madde 76-

1.MMA Grappling; ayakta atışlar, dalışlar, güreş tarzı mücadeleler ile boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tüm yere indirme ve yerde mücadele türlerini uygulayan MMA müsabaka türüdür.

2. MMA Grappling müsabakaları kesinlikle vuruş içermez. Yerde veya ayakta sadece boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tekniklere izin verilir.

3. Alt Minikler ve Minikler kategorilerinde pes ettirme yoktur. Pes ettirmeye yönelik hareketler baştan Orta Hakem tarafından durdurulup her iki sporcu da ayağa kaldırılır ve pes ettirme tekniği yapma girişiminde bulunan sporcu bundan dolayı puan kazanır.

 

Müsabaka Alanı

Madde 77-Müsabaka alanı octagon tatemi veya minderde yapılabilmektedir.

Müsabakalarda alanı boyutları en az 6 x 6 x6 metre,  en fazla 10 x 10 x10 metredir.

 

Kıyafetler ve Koruyucu Malzemeler

Madde 78 –Zorunlu koruyucu malzemeler: Dişlik zorunluluğu yoktur. Bandaj zorunlu değildir.

Müsabıkların kıyafetleri, erkekler- kadınlar köşe rengine göre MMA Rasguard, MMA Şorttan ibarettir.

 

Raundlar

Madde 79 –  MMA Grapplıng müsabakalarında;

Üst Veteranlar elemeler ve finaller 3 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Alt Veteranlar elemeler ve finaller 3 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Büyükler ve gençler elemeler ve finaller 3 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Yıldızlar elemeler ve finaller 1,5 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Alt Minik ve Minikler elemeler ve finaller 1 dakikadan 3 raunt araları 1 dakikadır.

Federasyon müsabaka surelerini ve raunt sayılarını günün şartlarına göre değiştirebilir

 

Sıkletler ve Yaş Grupları

Madde 80-

Üst Veteran Erkekler 18-35 Yaş Sıkletleri    :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Üst Veteran Bayanlar 18-35 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

 

Alt Veteran Erkekler 18-35 Yaş Sıkletleri    :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Alt Veteran Bayanlar 18-35 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

Büyük Erkekler 18-35 Yaş Sıkletleri :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Büyük Bayanlar 18-35 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

Genç Erkekler 16-18 Yaş Sıkletleri   : :- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs- 61,2 kg | - 135 lbs-65,8 kg | - 145 lbs- 70,3 kg | - 155 lbs- 77,1 kg | - 170 lbs- 83,9 kg | - 185 lbs- 93,0 kg | - 205 lbs+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

Genç Bayanlar 16-18 Yaş Sıkletleri: - 47,6 kg | - 105 lbs- 52,2 kg | - 115 lbs- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs- 65,8 kg | - 145 lbs- 72,6 kg | - 160 lbs+ 72,6 kg | +160 lbs

 

Yıldız Erkekler 13-15 Yaş Sıkletleri  :  31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs- 44,0 kg | - 97,0 lbs- 48,0 kg | - 105,8 lbs- 52,0 kg | - 114,6 lbs- 57,0 kg | - 125,7 lbs +57,0 kg | + 125,7 lbs

 

Yıldız Bayanlar 13-15 Yaş Sıkletleri: 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs- 44,0 kg | - 97,0 lbs- 48,0 kg | - 105,8 lbs- 52,0 kg | - 114,6 lbs- 57,0 kg | - 125,7 lbs +57,0 kg | + 125,7 lbs

 

Minik Erkekler 10-12 Yaş Sıkletleri: - 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs- 50,0 kg | - 110,2 lbs+50,0 kg | + 110,2 lbs

 

Minik Bayanlar 10-12 Yaş Sıkletleri:  - 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs- 50,0 kg | - 110,2 lbs+50,0 kg | + 110,2 lbs

 

Alt Minik Erkekler 7-9 Yaş Sıkletleri: - 18,0 kg | - 39,7 lbs- 21,0 kg | - 46,3 lbs- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

 

Alt Minik Bayanlar 7-9 Yaş Sıkletleri: - 18,0 kg | - 39,7 lbs- 21,0 kg | - 46,3 lbs- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs- 31,0 kg | - 68,3 lbs- 34,0 kg | - 75,0 lbs- 37,0 kg | - 81,6 lbs- 41,0 kg | - 90,4 lbs- 45,0 kg | - 99,2 lbs+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

 

Yukarıda belirtilen yaşlarda ve sıkletlerde günün koşulları, tasarruf tedbirleri ve katılımcıların durumlarına göre federasyon gerek gördüğünde faaliyetlerde yaş ve sıkletler arasında değişiklik yapabilir.

 

Müsaade Edilen Teknikler

Madde 81– Ayakta ve yerde herhangi bir vuruş yoktur.  Ayakta atışlar, dalışlar, güreş tarzı mücadeleler ile boğma ve kilit tekniklerine dayalı olarak rakibi pes ettirme (submission, tapout) esasına dayalı tüm yere indirme ve yerde mücadele türlerini uygulayan

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

Müsaade Edilmeyen Hedef Bölgeleri, Yasaklanmış Teknikler ve Davranışlar

Madde 82-  

Kasıtlı olarak Kafa ile vurma, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking), çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns),ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar, omurga veya başın arkasına darbe, Her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, dirsek vuruşları, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak, Güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, Küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin herhangi bir vücut boşluğuna veya herhangi bir kesiğine veya yırtılmasına bilerek parmak sokmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme, Çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek), müsabaka alanında küfür veya hakaret etmek, hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış, zil veya aradan sonra rakibe saldırmak, bir sporcunun köşesinden müdahale ederek tahrik etmek sportmenliğe aykırı davranışlar,

 Bir müsabık, kural dışı hareketlerde bulunmaya devam eder ise orta hakem tarafından ikaz edilir ceza puanı verilir veya el ile maç esnasında uyardığı müsabıkı diskalifiye edilebilir. Maç boyunca yapılan uyarılarda diskalifiye edilebileceği kendisine orta hakem tarafından bildirilecektir. 

Müsabaka esnasında centilmenliğe aykırı yapılan her türlü davranıştan dolayı antrenöre, sporcuya,  idareciye ve takımın tamamına ceza verilecektir. Hatta diskalifiye dahi edilebilecektir.

Octagon-ring içinde veya dışında müsabakanın ahengini bozan,  hangi nedenle olursa olsun bir hakeme veya görevliye bağırmak, vurmak, tükürmek, tutmak ya da bu hareketlerden herhangi birine teşebbüs eden antrenör, sporcu ve idareci hemen ceza kuruluna sevk edilebileceği gibi takımın tamamı da ceza kuruluna sevk edilir veya diskalifiye edilebilir.

Detaylı bilgi MADDE 93- de tablo olarak verilmiştir.

 

Puanlar

Madde 83 - Her bir raund orta hakemin bileklerinde bulunan kırmızı ve mavi bantlarla müsabıkların saha içerisinde uyguladıkları tekniklerle grapplıng-güreş ve jujitsu tekniklerinin tam ve doğru yapmaları doğrultusunda kolunu kaldırarak her tekniğe verdiği puanı yan hakemlere işaret dili ile göstererek vermektedir.

    Yan hakem her raundun sonunda puanları sayar ve daha iyi müsabıka daha çok puan toplayana 10 değerlendirme puanı, daha az puan toplayan rakibine de 9 değerlendirme puanı verir. Eğer müsabıkların puanları arasındaki fark fazlaysa gerçek üstünlük durumu, yan hakemi puanı daha az olan müsabıka 8 değerlendirme puanı verir.

Herhangi bir kroki (knock down) durumunda hiçbir sporcuya ekstra puan verilemez. Maçın sonunda yan hakem her raunt daki değerlendirme puanlarını toplar ve puan toplamı daha fazla olan müsabıkı galip ilan eder.

 

Antrenör ve Antrenör Yardımcısının Müsabaka Esnasında Uymak Zorunda Oldukları Kurallar

Madde 84-

 Antrenör ve Antrenör Yardımcıları aşağıda belirtilen kurallara uymak zorundadır:  

 Müsabıkın arkasında iki antrenör bulunur. saha içerisine yalnız bir antrenör girebilir; müsabaka başlayınca her iki antrenör oturarak müsabakayı izler.

  Her bir sporcu için aşağıdaki kurallara tabi olan bir antrenör ve bir de yardımcı antrenör bulunmaktadır.

1.      Antrenör, sporcusu adına müsabakadan çekilebilir; orta hakem durdurmuyor ise sporcunun durumu çok kötüyse octagona havlu atabilir.

2.      Maç esnasında antrenör ve yardımcısı octagonda bulunamaz. Her raund öncesi octagondan havluları, kovaları vs. kaldırmak köşenin yerini kuru bırakmak zorundadırlar.

3.      Kuralları ihlal eden bir antrenör ya da yardımcısı uyarı alabilir ya da kötü davranışlarından dolayı orta hakem tarafından sporcusu ve takımı diskalifiye edilebilir.

 

Kararlar

Madde 85 Kararlar şu şekilde verilir:

 

1 Pes Ettirme (Submission-Tap Out)

    Bir sporcunun bir kilit veya boğma tekniği ile maçı sonlandırmasına genel anlamda Submission denir. Bir sporcunun artık müsabakaya devam etmek istemediğini belirtmek için vücudunun bazı kısımlarını fiziksel olarak kullanarak bunu belirtmesine Tap Out denir. İstisnai olarak Alt Minikler ve Minikler kategorisinde gerçekleşecek her müsabaka türünde hiçbir şekilde Submission ve Tap Out gerçekleşmesine müsaade edilmez. Eğer Orta Hakem, bir sporcunun rakibi pes ettirecek bir tekniğe giriş yaptığını görürse, anında maçı duraklatıp tarafsız pozisyondan yeniden başlatır. Bu durumda Yan Hakemler pes ettirme tekniğini uygulama girişiminde bulunan sporcuya bir (1) puan verirler.

2 Sözlü Pes Ettirme (Verbal Tap Out)

Bir sporcu sözlü olarak veya istemli/istemsiz olarak acı veya sıkıntı içinde hakeme devam etmek istemediğini bildirdiğinde veya bağırdığında. Bir pes ettirme tekniğine yakalanırken çığlık atmak, otomatik olarak sözlü bir Tap Out'tur.

3 Teknik Pes Ettirme (Technical Submission)

Yasal bir pes ettirme eylemi, bilinç kaybı veya kırık/çıkık kemik(ler) /eklem(ler) ile sonuçlandığında teknik pes ettirme/submission olarak adlandırılır.

4 Teknik Nakavt (TKO)

A. Hakem Durdurma

Hakem, sporcu kendini akıllıca savunamadığı için müsabakayı durdurabilir.

• Yaralanma

• Havlu Atma

• Raunt çağrı ziline cevap vermeme

B. Tıbbi Durdurma

• Yaralanma

• Doktor görüşü

• Vücut fonksiyonlarının kontrolünün kaybı (kusma, idrar, dışkı vb.)

6 Diskalifiye

A. Müsabaka sırasında kasıtlı bir yasal olmayan hareket nedeniyle meydana gelen bir yaralanma, müsabakayı sonlandıracak kadar şiddetliyse, yasal olmayan hareketi yapan sporcu diskalifiye edilmelidir.

B. Bir sporcu tarafından çok sayıda yasal olmayan hareketler yapıldığı değerlendirildiğinde ve/veya kurallar ve/veya hakem komutları bariz bir şekilde göz ardı edildiğinde bu sporcu diskalifiye edilebilir.

C.Orta hakem bir sporcuyu uyarmaya ya da sporcuya ceza puanı vermeye gerek görmeksizin direkt diskalifiye de edebilir.

 

7 Müsabaka iptali (No Contest)

Kaza sonucu yaralanma nedeniyle bir müsabaka zamanından önce durdurulduğunda ve skor kartları aracılığıyla bir karar vermek için yeterli süre tamamlanmadığında müsabaka iptali karar alınabilir.

8 Öngörülemeyen, Müsabaka Dışı Durumlar Nedeniyle Müsabaka İptali

A. Müsabakanın öngörülemeyen, müsabaka dışı koşullar nedeniyle sonuçlandırılması gereken durumlarda, planlanan tüm rauntların toplam süresinin ½ artı 1 saniyesi tamamlanmışsa müsabaka puan kartlarına gidebilir.

B. Müsabaka dışı durma, ½ +1 süresinden önce gerçekleşirse; “Müsabaka İptali” olarak değerlendirilecektir.

 

Kararlarda Değişikliğe Gidilmesi

Madde 86-Aşağıda belirtilen durumların haricinde müsabakalar hakkında verilen kararlar değiştirilemez:

 1. Puan hesaplamasında hata yapıldığının tespit edilmesi,
 2. Yan hakemlerden birinin, yanlışlıkla müsabıkların köşelerini veya skorlarını birbirine karıştırdığını söylemesi,
 3. GAMMA ve Federasyon kurallarının açıkça ihlal edilmesi,

Bu gibi durumlarda octagon sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ile gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra resmi sonucu açıklar.

 

Kural İhlalleri

Madde 87- Orta hakemin verdiği komutlara uymayan, kuralları ihlal eden, sportmenlik dışı davranışlarda bulunan veya kurallara aykırı davranan bir müsabık orta hakemden bir ihtar veya bir uyarı alabilir veya orta hakem tarafından resmi uyarı olmaksızın diskalifiye edilebilir.

 

Bir orta hakem, müsabakayı durdurmadan herhangi bir anda bir sporcuya uyarı verebilir. Eğer bir sporcuyu uyarmak istiyorsa maçı durdurur ve söz konusu kural ihlalini anons eder. Üç yan hakeme, faul-ceza yapanı parmağıyla işaret ederek gösterir.

 

Şu hareketler faul-ceza olarak değerlendirilir;

 1. Kafa atmak, her türlü göz oyması, önkolla ve dirsekle vurmak, her türlü göz oyması, rakibi ısırmak veya tükürmek, balık kancası, saç çekme, kazık çakma (Spiking) , çarpma (Slamming), sıçrayarak gard almak veya kilide almak, makas yere indirmeler (Scissors Takedowns), ayakta vücut ağırlığı kullanılarak yapılan kilitler/boğmalar,
 2. Rakibin sırtına, özellikle ensesine, başının arkasına vurmak, her türlü boğaz darbesi ve/veya trakeayı sıkma, rakibin yüzüne/gözlerine doğru uzanan parmaklar, her türlü kasık atakları, yerdeki bir rakibin kafasına diz ve/veya tekme atmak, rakibin ekipmanlarını veya kıyafetini tutmak,
 3. Yere uzanmak hiç dövüşmemek, güvenlik telini veya ipleri parmak veya ayak parmaklarıyla tutmak veya kavramak, küçük eklem manipülasyonu, rakibi octagondan veya kapalı alandan atmak, rakibin dizine düz ileri veya düz yandan tekme, eti tırmalama, sıkıştırma, bükme,
 4. Raund sırasında aşağılayıcı ve saldırgan bir dil kullanmak, çekingenlik (temastan kaçınmak veya dişliği sürekli olarak düşürmek veya bir yaralanmayı taklit etmek)
 5. Hakemin talimatlarının açıkça göz ardı edilmesi, rakibin yaralanmasına neden olan sportmenlik dışı davranış,
 6. Herhangi bir anda orta hakeme sözle ya da fiziksel olarak saldırmak veya hakaret etmek, Zil veya aradan sonra bir rakibe saldırmak.

 

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Sonrası Uygulanacak Prosedür

Madde 88- Bir müsabık müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Müsabık bilincini kaybederse yalnızca doktorun octagonda kalmasına izin verilir, bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

 

Baygınlık, RSC, RSC-H, Sakatlanma Durumunda Uygulanacak Prosedür

Madde 89- Bir sporcu müsabaka sırasında sakatlanırsa, durumu değerlendirmeye yetkili tek kişi doktordur. Sporcu bilincini kaybederse yalnızca doktorun müsabaka alanında kalmasına izin verilir. Bu durumda doktor gerekli gördüğünde yardım isteyebilir.

             Bir sporcu, müsabaka sırasında başına aldığı bir darbe nedeniyle bayıldıysa veya orta hakem sporcunun baş travması nedeniyle maça devam edememesi gerekçesiyle müsabakayı bitirdiyse, söz konusu sporcunun baygınlığın ardından en az 4 hafta süreyle başka bir müsabakaya veya maça katılmasına izin verilmez. Baygınlık hali gerçekleşmemiş olsa bile baş bölgesine yoğun veya etkili darbe alındığı düşünülmesi halinde de Tutanak tutulabilir.

            Yukarıdaki madde de anlatılan durum; 3 aylık bir süre içinde iki kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun ikinci baygınlığının veya geçirdiği RSC-H’ın ardından en az 3 ay süreyle, 12 aylık bir süre içinde üst üste üç kez tekrarlandıysa, söz konusu sporcunun üçüncü baygınlığının veya geçirdiği    RSC-H’ın ardından en az 1 yıl süreyle başka bir müsabakaya katılmasına izin verilmez.

Yukarıdaki maddede anlatılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

Karantina dönemi sporcunun, hangi dalda olursa olsun hiçbir MMA müsabakasına katılamayacağı dönem anlamına gelir. Karantina dönemleri minimum sürelerdir ve baş travmasından dolayı alınan yara/yaralar tamamen iyileşene kadar kesinlikle iptal edilemez.

Doktorun, sporcunun başına aldığı darbe nedeniyle müsabakaya devam etmemesi önerisinde bulunması üzerine Orta Hakem tarafından müsabaka durdurulduğunda, hakemler puan kağıtlarına Bayılma, RSC-H veya RSC yazacaklardır. Durum, söz konusu octagonun octagon Amirine de gerektiği gibi bildirilecek ve nakavt tutanağına yazılacaktır. Bu aynı zamanda ilgili müsabakanın resmi sonucu olacaktır ve değiştirilemeyecektir. Bahse konu nakavt tutanağı sporcu, varsa antrenörü, varsa birinci derece yakını ve sağlık görevlisi ile birlikte imza altına alınarak sporcu ve adı geçen kişilerce tebliğ-tebellüğ edilir.

Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde bir ara sonrasında MMA devam etmeden önce söz konusu sporcu, özel bir tıbbi incelemeden geçtikten sonra spor hekimlerinden müsabaka yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını gösteren bir rapor almak zorundadır.

     Yukarıda anılan karantina dönemlerini yetkili doktor gerekli gördüğü takdirde uzatabilir. Ayrıca hastanedeki doktorlar da baş taramaları ve testlere dayanarak söz konusu karantina dönemini sonradan uzatabilir.

Yukarıda geçerli Kategorilerin kısaca tablolandırması aşağıda yer almaktadır.

 

YAŞA GÖRE SINIFLANDIRMALAR

Madde 90-

1. MMA, neredeyse tüm yaş kategorilerinde her iki cinsiyet (Resmi kimlik belgesinde belirtilen cinsiyet tanımı baz alınır.) tarafından da uygulanabilen bir spordur. Sporcular yaşlarına göre şu şekilde sınıflandırılır:

·         1 Alt Minikler: 7 ile 9 yaş

·         2 Minikler: 10 ile 11 yaş

·         2.1.3 Alt Yıldızlar: 12 ile 13 yaş

·         2.1.4 Yıldızlar: 14 ile 15 yaş

·         2.1.5 Gençler: 16 ile 17 yaş

·         2.1.6 Büyükler B: 18 ile 23 yaş

·         2.1.7 Büyükler A: 24 ile 35 yaş

·         2.1.8 Alt Veteranlar: 36 ile 44 yaş

·         2.1.9 Üst Veteranlar: 45 ile 54 yaş

 

AĞIRLIĞA GÖRE SINIFLANDIRMALAR

3.1 Çeşitli yaş grupları ve cinsiyet için ağırlık kategorileri aşağıdaki gibidir:

Alt Minikler 7-9 yaş

Minikler 10-11 yaş

Alt Yıldızlar 12-13 yaş

Erkekler ve Kadınlar Ağırlık Kategorileri

Erkekler ve Kadınlar Ağırlık Kategorileri

Erkekler ve Kadınlar Ağırlık Kategorileri

Cinsiyete göre ayrılır.

 

- 18,0 kg | - 39,7 lbs

- 21,0 kg | - 46,3 lbs

- 24,0 kg | - 52,9 lbs

- 27,0 kg | - 59,5 lbs

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 41,0 kg | - 90,4 lbs

- 45,0 kg | - 99,2 lbs

+ 45,0 kg | + 99,2 lbs

Cinsiyete göre ayrılır.

 

- 27,0 kg | - 59,5 lbs

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 41,0 kg | - 90,4 lbs

- 45,0 kg | - 99,2 lbs

- 50,0 kg | - 110,2 lbs

+50,0 kg | + 110,2 lbs

Cinsiyete göre ayrılır.

 

- 31,0 kg | - 68,3 lbs

- 34,0 kg | - 75,0 lbs

- 37,0 kg | - 81,6 lbs

- 40,0 kg | - 88,2 lbs

- 44,0 kg | - 97,0 lbs

- 48,0 kg | - 105,8 lbs

- 52,0 kg | - 114,6 lbs

- 57,0 kg | - 125,7 lbs

+57,0 kg | + 125,7 lbs

 

Gençler 16-18 yaş / Büyükler  18-35 / Alt Veteranlar 36-44 /Üst Veteranlar 45-54

Erkekler Ağırlık Kategorileri

Kadınlar Ağırlık Kategorileri

 

- 52,2 kg | - 115 lbs

- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs

- 65,8 kg | - 145 lbs

- 70,3 kg | - 155 lbs

- 77,1 kg | - 170 lbs

- 83,9 kg | - 185 lbs

- 93,0 kg | - 205 lbs

+ 93,0 kg | + 205 lbs

 

 

- 47,6 kg | - 105 lbs

- 52,2 kg | - 115 lbs

- 56,7 kg | - 125 lbs

- 61,2 kg | - 135 lbs

- 65,8 kg | - 145 lbs

- 72,6 kg | - 160 lbs

+ 72,6 kg | +160 lbs

 

 

MÜSABAKALARIN SÜRELERİ

Madde 91-

Çeşitli yaş grupları ve müsabaka biçimlerine göre müsabaka süreleri aşağıdaki gibidir:

 

Alt Minikler

Minikler

Yıldızlar

Gençler

MMA Grappling

MMA Light &

Grappling

MMA Light &

Grappling

MMA Light /

Grappling / Full

 

- Her raunt bir (1) dakika

 

 

- İki (2) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt bir (1) dakika

 

 

- İki (2) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt bir buçuk (1,5) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt iki (2) dakika

 

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

Büyükler

                           Veteranlar

MMA Light

MMA Full &

Grappling

MMA Elite

MMA Light

MMA

     Grappling

 

- Her raunt iki (2) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt üç (3) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt beş (5) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir buçuk (1,5) dakika

 

- Her raunt iki (2) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

 

- Her raunt üç (3) dakika

 

- Üç (3) raunt

 

- Raunt araları bir (1) dakika

Hiçbir sporcu 24 saatlik bir süre içinde dokuz (9) raunt ve/veya 45 dakikadan fazla mücadele edemez. Müsabakalar arasında her zaman en az iki (2) saat dinlenme olmalıdır.

 

SPORCU EKİPMANLARI VE KIYAFETLERİ

Madde 92-

Ekipman/Kıyafet

Alt Minikler

Minikler

Yıldızlar

MMA Grappling

MMA Grappling

MMA Light

MMA Grappling

MMA Light

Kask

Yasak

Yasak

Zorunlu

Yasak

Zorunlu

Eldiven

Yasak

Yasak

Zorunlu

Yasak

Zorunlu

Kaval ve Ayaküstü Koruyucu

Yasak

Yasak

Zorunlu

Yasak

Zorunlu

Kasık Koruyucu

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Zorunlu

İsteğe Bağlı

Zorunlu

Dişlik

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

El Bandajı

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Şort ve/veya tayt

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Tişört (Rash Guard)

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Göğüs Koruyucu (Safe Guard)

Yasak

Yasak

Zorunlu

Yasak

Yasak


Ekipman/Kıyafet

Gençler

MMA Grappling

MMA Light

MMA Full

Kask

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Eldiven

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Kaval ve Ayaküstü Koruyucu

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Kasık Koruyucu

İsteğe Bağlı

Zorunlu

Zorunlu

Dişlik

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

El Bandajı

Yasak

Yasak

Zorunlu

Şort ve/veya tayt

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Tişört (Rash Guard)

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Göğüs Koruyucu (Safe Guard)

Yasak

Yasak

Yasak

 

 

Ekipman/Kıyafet

Büyükler 

                      Veteranlar

MMA Grappling

MMA Grappling

MMA Light

MMA Light

MMA Full

MMA Elite

MMA Grappling

MMA Light

Kask

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Eldiven

Yasak

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Yasak

Zorunlu

Kaval ve Ayaküstü Koruyucu

Yasak

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Yasak

Yasak

Zorunlu

Kasık Koruyucu

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

İsteğe Bağlı

Zorunlu

Dişlik

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

El Bandajı

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Yasak

Yasak

Şort ve/veya tayt

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Tişört (Rash Guard)

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Yasak

Zorunlu

Zorunlu

Göğüs Koruyucu (Safe Guard)

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

 

HAREKETLER

Madde 93-

Aşağıdaki Tabloda Yasaklı ve kullanılabilir hareket ve kurallar yazmaktadır.

Teknik

Alt Minikler

Minikler

MMA Grappling

MMA Grappling

MMA Light

Ayakta kafaya vuruşlar

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayakta vücuda vuruşlar

Yasadışı

Yasadışı

Yalnızca yumruk vuruşları

Aşağı tekmeler (Lowkicks)

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Dirsek vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Dize düz tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeki rakibe diz ve tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerde kafaya yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerde vücuda yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayakta kafaya diz vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeyken kafaya ya da vücuda yukarı tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayak ile ezme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayaktayken üst vücut kontrolü yapmadan yapılacak olan pes ettirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Sadece boyun tutuşları ile yapılacak yere indirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Straight Foot Locks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Knee Bars

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Toe Holds

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Heel Hooks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ripping the Knee

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Calf & Biceps Crunches

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Kaburga ve boyun baskıları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Neck Cranks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Triangle Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Rear Naked Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Arm In Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Twister (Ve benzeri omurga kilitleri)

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Electric Chair

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

No Gi Ezekiel Choke

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Arm Bars / Arm Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Wirst Locks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Scissor Takedowns

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Guillotines

Yalnızca yerde

Yalnızca yerde

Yalnızca yerde

Omoplata

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Gogoplata

Yukarıdan değil

Yukarıdan değil

Yukarıdan değil

Boğaza diz ile yukarıdan baskı yapmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Slamming / Spiking Head

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Soluk borusunu sıkmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Solunum yollarını el ile kapatmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Flying Guard & Submissions

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Bear Crawl ile gard geçişi

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Boston Crab ile gard geçişi

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

 

 

Teknik

Yıldızlar

MMA Grappling

MMA Light

Ayakta kafaya vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Ayakta vücuda vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Aşağı tekmeler (Lowkicks)

Yasadışı

Yasal

Dirsek vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Dize düz tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeki rakibe diz ve tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerde kafaya yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerde vücuda yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayakta kafaya diz vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeyken kafaya ya da vücuda yukarı tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayak ile ezme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayaktayken üst vücut kontrolü yapmadan yapılacak olan pes ettirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Sadece boyun tutuşları ile yapılacak yere indirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Straight Foot Locks

Yasadışı

Yasadışı

Knee Bars

Yasadışı

Yasadışı

Toe Holds

Yasadışı

Yasadışı

Heel Hooks

Yasadışı

Yasadışı

Ripping the Knee

Yasadışı

Yasadışı

Calf & Biceps Crunches

Yasadışı

Yasadışı

Kaburga ve boyun baskıları

Yasadışı

Yasadışı

Neck Cranks

Yasadışı

Yasadışı

Triangle Chokes

Yasal

Yasal

Rear Naked Chokes

Yasal

Yasal

Arm In Chokes

Yasal

Yasal

Twister

(Ve benzeri omurga kilitleri)

Yasadışı

Yasadışı

Electric Chair

Yasadışı

Yasadışı

No Gi Ezekiel Choke

Yasadışı

Yasadışı

Arm Bars / Arm Locks

Yasal

Yasal

Wirst Locks

Yasadışı

Yasadışı

Scissor Takedowns

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Guillotines

Yalnızca yerde

Yalnızca yerde

Omoplata

Yasadışı

Yasadışı

Gogoplata

Yukarıdan değil

Yukarıdan değil

Boğaza diz ile yukarıdan baskı yapmak

Yasadışı

Yasadışı

Slamming / Spiking Head

Yasadışı

Yasadışı

Soluk borusunu sıkmak

Yasadışı

Yasadışı

Solunum yollarını el ile kapatmak

Yasadışı

Yasadışı

Flying Guard & Submissions

Yasadışı

Yasadışı

Bear Crawl ile gard geçişi

Yasadışı

Yasadışı

Boston Crab ile gard geçişi

Yasadışı

Yasadışı

 

Teknik

Gençler

MMA Grappling

MMA Light

MMA Full

Ayakta kafaya vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Yasal

Ayakta vücuda vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Yasal

Aşağı tekmeler (Lowkicks)

Yasadışı

Yasal

Yasal

Dirsek vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Dize düz tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeki rakibe diz ve tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerde kafaya yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerde vücuda yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayakta kafaya diz vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeyken kafaya ya da vücuda yukarı tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayak ile ezme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayaktayken üst vücut kontrolü yapmadan yapılacak olan pes ettirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Sadece boyun tutuşları ile yapılacak yere indirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Straight Foot Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Knee Bars

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Toe Holds

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Heel Hooks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ripping the Knee

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Calf & Biceps Crunches

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Kaburga ve boyun baskıları

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Neck Cranks

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Triangle Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Rear Naked Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Arm In Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Twister

(Ve benzeri omurga kilitleri)

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Electric Chair

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

No Gi Ezekiel Choke

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Arm Bars / Arm Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Wirst Locks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Scissor Takedowns

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Guillotines

Yasal

Yasal

Yasal

Omoplata

Yasal

Yasal

Yasal

Gogoplata

Yasal

Yasal

Yasal

Boğaza diz ile yukarıdan baskı yapmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Slamming / Spiking Head

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Soluk borusunu sıkmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Solunum yollarını el ile kapatmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Flying Guard & Submissions

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Bear Crawl ile gard geçişi

Yasal

Yasal

Yasal

Boston Crab ile gard geçişi

Yasal

Yasal

Yasal

 

Teknik

Büyükler

MMA Grappling

MMA Light

MMA Full

MMA Elite

Ayakta kafaya vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Yasal

Yasal

Ayakta vücuda vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Yasal

Yasal

Aşağı tekmeler (Lowkicks)

Yasadışı

Yasal

Yasal

Yasal

Dirsek vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Dize düz tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeki rakibe diz ve tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yalnızca vücuda

Yerde kafaya yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Yerde vücuda yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Ayakta kafaya diz vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeyken kafaya ya da vücuda yukarı tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Ayak ile ezme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ayaktayken üst vücut kontrolü yapmadan yapılacak olan pes ettirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Sadece boyun tutuşları ile yapılacak yere indirmeler

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Straight Foot Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Knee Bars

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Toe Holds

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Heel Hooks

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Ripping the Knee

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasal

Calf & Biceps Crunches

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Kaburga ve boyun baskıları

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Neck Cranks

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Triangle Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Rear Naked Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Arm In Chokes

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Twister

(Ve benzeri omurga kilitleri)

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Electric Chair

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

No Gi Ezekiel Choke

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Arm Bars / Arm Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Wirst Locks

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Scissor Takedowns

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Guillotines

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Omoplata

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Gogoplata

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Boğaza diz ile yukarıdan baskı yapmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Slamming / Spiking Head

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Soluk borusunu sıkmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Solunum yollarını el ile kapatmak

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Yasadışı

Flying Guard & Submissions

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Bear Crawl ile gard geçişi

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal

Boston Crab ile gard geçişi

Yasal

Yasal

Yasal

Yasal


Teknik

Veteranlar

MMA Grappling

MMA Light

Ayakta kafaya vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Ayakta vücuda vuruşlar

Yasadışı

Yasal

Aşağı tekmeler (Lowkicks)

Yasadışı

Yasal

Dirsek vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Dize düz tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeki rakibe diz ve tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerde kafaya yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerde vücuda yumruk vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayakta kafaya diz vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Yerdeyken kafaya ya da vücuda yukarı tekme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayak ile ezme vuruşları

Yasadışı

Yasadışı

Ayaktayken üst vücut kontrolü yapmadan yapılacak olan pes ettirmeler

Yasadışı

Yasadışı

Sadece boyun tutuşları ile yapılacak yere indirmeler

Yasal

Yasal

Straight Foot Locks

Yasal

Yasal

Knee Bars

Yasadışı

Yasadışı

Toe Holds

Yasadışı

Yasadışı

Heel Hooks

Yasadışı

Yasadışı

Ripping the Knee

Yasadışı

Yasadışı

Calf & Biceps Crunches

Yasal

Yasal

Kaburga ve boyun baskıları

Yasal

Yasal

Neck Cranks

Yasal

Yasal

Triangle Chokes

Yasal

Yasal

Rear Naked Chokes

Yasal

Yasal

Arm In Chokes

Yasal

Yasal

Twister

(Ve benzeri omurga kilitleri)

Yasadışı

Yasadışı

Electric Chair

Yasadışı

Yasadışı

No Gi Ezekiel Choke

Yasal

Yasal

Arm Bars / Arm Locks

Yasal

Yasal

Wirst Locks

Yasal

Yasal

Scissor Takedowns

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Guillotines

Yasal

Yasal

Omoplata

Yasal

Yasal

Gogoplata

Yasal

Yasal

Boğaza diz ile yukarıdan baskı yapmak

Yasadışı

Yasadışı

Slamming / Spiking Head

Yasadışı

Yasadışı

Soluk borusunu sıkmak

Yasadışı

Yasadışı

Solunum yollarını el ile kapatmak

Yasadışı

Yasadışı

Flying Guard & Submissions

Yalnızca kontrollü

Yalnızca kontrollü

Bear Crawl ile gard geçişi

Yasal

Yasal

Boston Crab ile gard geçişi

Yasal

Yasal

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Son Hükümler

Doping

Madde 94- Uluslararası kuruluşlarca ve 26/8/1993 tarihli ve 21680 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği hükümlerine göre doping olarak tanımlanan tüm maddelerin sporcular tarafından kullanımı yasaktır. Resmi ve/veya özel müsabakalarda doping kullanıldığı tespit edilen sporcular Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.

Ödül

Madde 95 - Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden başarılı takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Madalya, Kupa ve rekleman da yayınlanan belirlenen ödüller verilir.

 

Ceza

Madde 96- Müsabakalarda, bu Talimat hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuz Disiplin ve Ceza Talimatı hükümlerine göre işlem yapılır.

  

Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 97 - Bu Talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.


Yürürlük

Madde 98- Bu Talimat, Federasyon internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 99-  Bu Talimat hükümlerini MMA Federasyonu Başkanı yürütür.